Diagnoza Społeczna Uczniów 2020/21
Ewaluacja badania. Terminy. Informacje. Przewodnik

[Aktualizacja - 10.03.2021] Informujemy, że 16 listopada br. uruchomiliśmy platformę internetową, za pośrednictwem której będziemy przeprowadzać ewaluację badania „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”. Badanie jest prowadzone w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Ważne informacje! Nowy harmonogram

Miejsce trwania badania: diagnozaztu.pl
Uwaga! Badania ankietowego nie można przeprowadzać za pośrednictwem zdalnego nauczania! Badanie może zostać przeprowadzone dopiero po powrocie uczniów do szkół. 

NOWY HARMONOGRAM BADANIA ANKIETOWEGO

1) WARIANT I - w przypadku powrotu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/21

Start badania – w momencie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej  (przewidywany termin – kwiecień/maj 2021).

30.06.2021 r. – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych.

Wrzesień/październik 2021 – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.

Grudzień/styczeń 2021/22 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021.

2) WARIANT II - w przypadku powrotu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/22

Jesteśmy również przygotowani na wariant najbardziej pesymistyczny, który zakłada zdalną edukację uczniów do końca roku szkolnego 2020/21. W takim przypadku harmonogram będzie wyglądał następująco.

Start badania - w momencie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej (przewidywany termin – wrzesień 2021).

30.11.2021 - zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych.

Styczeń/luty 2022 – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.

Kwiecień/maj 2022 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021.

Uwaga! Nowy harmonogram może ulec zmianie. Jeśli uczniowie powrócą do szkół w czerwcu 2021 wówczas badanie będzie kontynuowane we wrześniu 2021. Chcemy dać możliwość wzięcia udziału jak największej liczbie placówek oświatowych.

Jak przygotować się do badania?

1. Nauczyciele mogą za pośrednictwem zdalnego nauczania omówić z uczniami kwestię badania. Przedstawić cele badania, przyjrzeć się pytaniom wytłumaczyć, jeśli coś jest niezrozumiałe, przedyskutować wyniki pierwszej edycji badania.

Raport z badania: https://ankietaztu.pl/

2. Nauczyciele mogą zebrać za pośrednictwem dziennika elektronicznego zgody od rodziców na udział uczniów w badaniu.

3. Nauczyciele mogą przetestować stronę z ankietą (zalogować się, wypełnić ankietę, przesłać). W momencie powrotu dzieci do szkół wypełnione ankiety zostaną wyczyszczone.

Co to za badanie?

Jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny.

Społeczna Diagnoza Uczniów jest ewaluacją badania przeprowadzonego w 2018 roku. W badaniu wzięło wówczas udział łącznie 70 185 uczennic i uczniów: 36 947 z klas V-VI oraz 33 238 z klas VII-VIII.

Wpływ epidemii na badania


Tworząc projekt badania w 2017 roku pn. Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów, a później jego ewaluacji (po dwóch latach), nie mogliśmy przewidzieć, że w międzyczasie dotknie nas epidemia. Stanowi to dodatkowe wyzwanie i z punktu badawczego może pokazać, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie ankietowanych, gdzie dokonały się zmiany i w jakich obszarach. Młodzież oraz pozostała część społeczeństwa musiała w ciągu ostatnich kilku miesięcy znacząco zmienić swoje życie.

Kwarantanna, samoizolacja, zdalne nauczanie, zdalna praca rodziców, ograniczony kontakt „twarzą w twarz”, szerszy dostęp do technologii, zmiana sytuacji materialnej, obawa o zdrowie, zmiana nawyków i aktywności – to tylko część elementów, które mogą wpłynąć na odpowiedzi ankietowanych.

Dane niezbędne do uczestnictwa w badaniu (login i hasło)

 

Każda gmina biorąca udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”` otrzymała w miesiącach październik/listopad 2020 specjalnie wygenerowane hasło. Hasło jest niezbędne, aby zalogować się na platformie do obsługi ankiety: www.diagnozaztu.pl

Hasło oraz login zostało wysłane drogą mailową do osób koordynujących kampanię ZTU w samorządzie (np. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych/członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Hasło jest przypisane do danej gminy. Może zostać wykorzystane wielokrotnie (dowolna ilość). Hasło należy przekazać placówkom biorącym udział w badaniu (np. dyrektorom szkół). Hasła nie można udostępniać osobom trzecim – niezwiązanym z realizacją badania.

Partnerzy 2001 – 2014: