Diagnoza Społeczna Uczniów 2020/21
Ewaluacja badania. Terminy. Informacje. Przewodnik

16 listopada 2020 w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, rozpocznie się ewaluacja badania internetowego Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020.

Co to za badanie?

Jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny.

Społeczna Diagnoza Uczniów jest ewaluacją badania przeprowadzonego w 2018 roku. W badaniu wzięło wówczas udział łącznie 70 185 uczennic i uczniów: 36 947 z klas V-VI oraz 33 238 z klas VII-VIII.

Wpływ epidemii na badania


Tworząc projekt badania w 2017 roku pn. Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów, a później jego ewaluacji (po dwóch latach), nie mogliśmy przewidzieć, że w międzyczasie dotknie nas epidemia. Stanowi to dodatkowe wyzwanie i z punktu badawczego może pokazać, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie ankietowanych, gdzie dokonały się zmiany i w jakich obszarach. Młodzież oraz pozostała część społeczeństwa musiała w ciągu ostatnich kilku miesięcy znacząco zmienić swoje życie.

Kwarantanna, samoizolacja, zdalne nauczanie, zdalna praca rodziców, ograniczony kontakt „twarzą w twarz”, szerszy dostęp do technologii, zmiana sytuacji materialnej, obawa o zdrowie, zmiana nawyków i aktywności – to tylko część elementów, które mogą wpłynąć na odpowiedzi ankietowanych.

Respondenci będą odpowiadać na pytania w terminie od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. Swoje odpowiedzi oprą na doświadczeniach przed epidemią oraz w trakcie jej trwania. Wyniki mogą znacząco różnić się od tych, które otrzymaliśmy w 2018 roku, i stanowić punkt zwrotny oraz być cennym źródłem informacji dla osób odpowiedzialnych za programy naprawcze i rozwojowe w samorządach.

Harmonogram badania


01.10.2020 r. – opublikowanie internetowego przewodnika do badania ankietowego, zawierającego:

1) instrukcje, jak przeprowadzić kampanię (dla koordynatorów badania w samorządach);
2) wyrażenie zgody na udział dziecka w badaniu ankietowym;
3) kwestionariusz ankiety.

26.10.2020 r. – uruchomienie internetowego panelu badawczego www.diagnozaZTU.pl; wysyłka danych do logowania (loginów i haseł) do gmin biorących udział w kampanii ZTU 2020.

16.11.2020 r. – rozpoczęcie badań ankietowych.

23.04.2021 r. – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych.

21.06.2021 r. – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.

31.08.2021 r. – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU w 2021 roku.

Dane niezbędne do uczestnictwa w badaniu (login i hasło)

 

Każda gmina biorąca udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”` otrzyma specjalnie wygenerowane hasło. Hasło jest niezbędne, aby zalogować się na platformie do obsługi ankiety.

Hasło oraz login zostanie wysłane drogą mailową do osób koordynujących kampanię ZTU w samorządzie (np. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych/członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Hasło jest przypisane do danej gminy. Może zostać wykorzystane wielokrotnie (dowolna ilość). Hasło należy przekazać placówkom biorącym udział w badaniu (np. dyrektorom szkół). Hasła nie można udostępniać osobom trzecim – niezwiązanym z realizacją badania.

Partnerzy 2001 – 2014: