ZTU to pozytywne działania i materiały!
Krasne, woj. mazowieckie

Na otwarcie kampanii ZTU w gminie Krasne Pełnomocnik Wójta Mariola Moraczyńska spotkała się z przedstawicielami szkół, policji oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury. W trakcie kampanii w SP w Krasnem powstały gazetki ścienne o ZTU, wykorzystano ulotki i scenariusze zajęć, a na rodzinny festyn przygotowano dla dzieci gry i konkursy. Również w PSP w Zielonej w realizację zadań bardzo aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie. Tradycyjnie dużą popularnością w szkole cieszyły się konkursy ZTU.

Gmina Krasne po raz siedemnasty wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania rozpoczęła się tradycyjnie spotkaniem Pełnomocnika Wójta Pani Marioli Moraczyńskiej z przedstawicielami szkół, policji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w celu wypracowania działań na rzecz kampanii.

Szkoła Podstawowa w Krasnem

W ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Szkoła Podstawowa w Krasnem realizowała następujące cele kampanii:

Cele główne:

- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

- edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

 - ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

 - kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe:

- uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,

- wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

- kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

Hasło:

Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności

Termin realizacji programu: maj – czerwiec 2019 r.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań kampanii:

 • Jolanta Szyszka – pedagog szkolny- szkolny koordynator programu – klasy V, VI, VII, VIII, oddziały gimnazjalne
 • Barbara Główka – nauczyciel przyrody, wychowawca kl. IV a– szkolny koordynator programu- klasy I-IV
 • Nauczyciele wychowawcy klas IV-VIII, Marzena Decewicz, Anna Chodkowska, Anna Gajek, Julita Mocek
 • Nauczyciele nauczania zintegrowanego, Bożena Frączyk, Lena Filipczak, Danuta Masłowska, Iwona Pikus
 • Nauczyciel wychowania fizycznego – Wojciech Gołębiewski
 • Nauczyciele świetlicy Ewa Otłowska, Katarzyna Magnuszewska

                Sposób i formy realizacji:

 1. gazetki ścienne,
 2. ulotki,
 3. pogadanki na lekcjach wychowawczych przeprowadzone wg scenariuszy i rozdanie ulotek informacyjnych dla rodziców,
 4. udział w konkursach kampanii,
 5. festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, gry i konkursy dla dzieci .

                Ad. 1 Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę informacyjną na temat programu „Zachowaj trzeźwy umysł” w roku szkolnym 2018/2019. Szczegółowo objaśniono zasady uczestnictwa w konkursach związanych z kampanią.

                Ad. 2 Rozdano uczniom i rodzicom ulotki informacyjne.

                Ad. 3 Wychowawcy klas I-III i IV-VIII i III gimnazjum oraz pedagog szkolny przeprowadzili na lekcjach wychowawczych pogadanki dla uczniów według scenariuszy Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wykorzystano karty pracy dla uczniów.

W klasach I-III były to następujące tematy:

- „Mój sposób na nudę”

- „W poszukiwaniu talentu”

Cele zrealizowane podczas zajęć to:

 1. Rozwijanie i wspieranie zdolności
 2. Rozbudzenie motywacji
 3. Kształtowanie pozytywnego myślenia

W klasach IV-VI omówiono następujące tematy:

- „Motywacja, nawyki, wyzwania”

- „Moje uzdolnienia”

Cele zrealizowane podczas zajęć:

 1. Rozwijanie i wspieranie zdolności
 2. Rozbudzenie motywacji
 3. Kształtowanie pozytywnego myślenia

W klasach VII-VIII i III gimnazjum omówiono następujące tematy:

- „Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie”

- „Zdolności i talent”

Cele zrealizowane podczas zajęć:

 1. Rozwijanie i wspieranie zdolności
 2. Rozbudzenie motywacji
 3. Kształtowanie pozytywnego myślenia

Zarówno wychowawcy klas jak i uczniowie realizujący program bardzo pozytywnie odebrali materiały otrzymane w ramach realizacji założeń programowych kampanii ZTU. Szczególnie pomocne okazały się scenariusze zajęć dla uczniów. Zajęcia były bardzo interesujące dla uczniów i aktywizujące ich do działania. Scenariusze dla nauczycieli jako gotowy materiał dydaktyczny były bardzo przydatne w realizacji założonych celów Kampanii.

                Ad. 4 „KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „JA ZA 20 LAT””

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII i III gimnazjum. Zadaniem uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

Prace uczniów przed wysłaniem na konkurs Kampanii zostały przedstawione wszystkim uczniom szkoły na wystawie na korytarzu szkolnym.

                Ad. 5 W dniu 29 maja 2019 r. z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dzień sportu i festyn rodzinny pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Impreza przeznaczona była dla wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców.

Na imprezie tej uczniowie mieli następujące atrakcje:

             Zawody sportowe – turniej siatkówki

             Konkursy zręcznościowe (odbicia piłki siatkowej, żonglerka piłką)

             Gry i zabawy dla najmłodszych

             Poczęstunek

Podczas festynu oprócz zmagań sportowych dzieci doskonale bawiły się na boisku szkolnym.

Atrakcje, z których korzystały dzieci w tym dniu to: Zjeżdżalnie, Piłeczki, Bajdocja

Na koniec imprezy po wielu zmaganiach w grach i zabawach sportowych uczniowie zjedli przygotowane przez rodziców pieczone kiełbaski z bułką oraz lody.

Festyn był wspaniałą okazją, aby sportowo i radośnie spędzić wolny czas.

Fundusze na zakup nagród w konkursach przeznaczyła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Zielonej

PSP w Zielonej po raz kolejny przystąpiła do Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: ,,Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności".

Celem głównym kampanii było:

 • wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
 • edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji
 • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 • kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń
 • wspieranie działalności wychowawczej szkół.

Cele dodatkowe:

wspieranie pozytywnych wyborów życiowych

kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem

Po otrzymaniu materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii przygotowałam na korytarzu szkolnym gazetkę tematyczno-okolicznościową, na której umieściłam materiały, ulotki i hasła dotyczące realizacji zadań kampanii. Przedstawiłam propozycje uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych i konkursach plastycznych, jakie odbędą się w ramach kampanii.

W realizację zadań bardzo aktywnie włączyli się nauczyciele klas zarówno młodszych, jak i starszych. Wychowawcy klas, zgodnie z przedziałem wiekowym uczniów, otrzymali ulotki i materiały edukacyjne do realizacji tematyki poszczególnych zagadnień z profilaktyki.

W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele realizowali zadania dotyczące karty pracy „Mój sposób na nudę”, „Ja, za 20 lat”, natomiast w klasach starszych realizowano zadania z kart pracy: „Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie”, „Motywacja, nawyki, wyzwania”, „Ja za 20 lat”.

Zadania dotyczące ulotki „ABY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ” realizowano na zajęciach świetlicowych. Rodzice, szkoła, rówieśnicy – każdy ma jakieś oczekiwania wobec młodego człowieka.

Dochodzący do tego natłok informacji, porównań, wzorów płynących z mediów prowadzi często do wygórowanych oczekiwań wobec dziecka. Bardzo ważne jest wyczucie i zachowanie równowagi między obowiązkami, zainteresowaniami a odpoczynkiem. Im więcej mamy pozytywnych informacji o sobie, tym większe jest nasze poczucie siły i wiary w dobre rezultaty naszych działań. Realizacja zadań z ulotki „Zrób dzisiaj to, co masz zrobić jutro” cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów różnych grup wiekowych.

Tradycyjnie, w naszej szkole, dużą popularnością cieszą się konkursy plastyczne realizowane w ramach kampanii. W tym roku szkolnym do konkursów plastycznych: „Ja za 20 lat” oraz „Mój sposób na nudę”, przystąpiło wielu uczniów zarówno klas młodszych, jak i starszych. Prace były bardzo ciekawe i pomysłowe. Wyróżnione prace zostały nagrodzone i wysłane na wskazany adres organizatorów kampanii. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Krasnem.

Reasumując realizację wyżej wymienionych zadań kampanii możemy utwierdzić się w przekonaniu, że wiara w sukces dodaje sił, redukuje stres. Wszystko to sprzyja naszemu zadowoleniu. To z kolei przekłada się na jakość naszej pracy. Mówiąc o pobudzaniu uczniów do podejmowania różnych działań – Aby „chciało się chcieć”, w rozbudzaniu pasji i zainteresowań nie można zapominać o pozytywnym myśleniu. Rolą nas nauczycieli i rodziców jest kształtowanie w dzieciach pozytywnego myślenia oraz zdrowego podejścia do życia i świata

Relacje nadesłała Mariola Moraczyńska

Partnerzy 2001 – 2014: