ZTU przydaje się w realizacji naszych celów!
Ustka (gmina), woj. pomorskie

W Szkole Podstawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich kampanię ZTU realizowano pod patronatem Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Ustce. – Działania objęły cztery kategorie: profilaktykę zdrowotną, sprawność fizyczna, żywienie człowieka, profilaktykę uzależnień. W szkole działo się wiele, na bieżąco korzystaliśmy z pomocy edukacyjnych ZTU, które okazały się bardzo przydatne. Po raz pierwszy wzięliśmy też udział w ogólnopolskiej kampanii ,,FONOHOLIZM” – opowiada Jolanta Adamska, koordynatorka ZTU.

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Jest to projekt kilkumiesięcznych działań realizowanych w szkole pod patronatem Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Ustka.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”

Cele główne:

- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

- edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

- kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet,

mocnych stron i ograniczeń,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe:

- uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,

- wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

- kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

Działania profilaktyczne skierowane były do wszystkich mieszkańców; od uczniów szkół po dorosłych i miały za zadanie propagować zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i walkę z nałogami.

Jak co roku w tegoroczną kampanię aktywnie zaangażowali się wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący w szkole zajęcia profilaktyczne oraz instruktor wychowania fizycznego. Wspólnie realizowaliśmy wytyczone cele „ZTU – 2019”.

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE - CZYM JEST WYUCZONA BEZRADNOŚĆ?

W psychologii termin ten oznacza utrwalone przekonanie o braku związku przyczynowego między własnym działaniem (reakcją), a jego konsekwencjami. Pojawia się nieumiejętność (a nawet niezdolność) do przewidywania skutków swoich decyzji i działań, zniechęcenie do planowania i realizacji tych planów, utrata nadziei na sukces i poczucie bezsensu życia. W skrajnych przypadkach może pojawiać się szereg zaburzeń w funkcjonowaniu, np. depresja, zamknięcie się w sobie, nihilizm czy agresja.

U młodszych dzieci bezradność może być naturalną reakcją na sytuację, z którą jeszcze się nie zetknęły. W pierwszych tygodniach nauki dzieci nie potrafią same zaplanować dnia, zorganizować sobie pracy tak, by mieć czas na zabawę i naukę. W klasach starszych uczniowie, którzy nie nauczyli się, jak się uczyć, mogą nie radzić sobie z obszernym materiałem.

Są to naturalne reakcje bezradności, lecz w niektórych przypadkach związane z już pojawiającą się wyuczoną bezradnością. Rolą więc rodziców i nauczycieli jest wspieranie tych cech, które pozwolą znaleźć rozwiązanie problemu, które zachęcą do samodzielnego podjęcia działań umożliwiających wyjście z trudnych sytuacji, czyli bycia zaradnym.

JAK WPŁYNĄC NA ROZWÓJ DZIECKA? ŚRODOWISKO RODZINNE I RÓWIEŚNICZE

Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione. Posiada pełną możliwość rozwoju we wszystkich aspektach. Ma też potencjał twórczy i talent społeczny. Trzeba mu tylko stworzyć możliwości i przestrzeń do maksymalnego rozwoju. To, czy dziecko będzie aktywne i czy poświęci się dłużej jakiejś ciekawej działalności, zależy od środowiska rodzinnego i rówieśniczego, w którym wzrasta. Rodzice modelują własnym przykładem wzorce zachowań. Pokazują, że pasje są istotnym elementem życia. Jednak to, w jakim tempie dziecko będzie rozwijało się w obszarze własnych zainteresowań, jest uwarunkowane jego naturalnymi predyspozycjami. Zadaniem dorosłych jest mądre pokierowanie dzieckiem – tak, aby jego pasje miały realną szansę się rozwinąć.

ABY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ

Rodzice, szkoła, rówieśnicy – każdy ma jakieś oczekiwania wobec młodego człowieka. Dochodzący do tego natłok informacji, porównań, wzorów płynących z mediów prowadzi często do wygórowanych oczekiwań wobec dziecka. Bardzo ważne jest wyczucie i zachowanie równowagi między obowiązkami, zainteresowaniami a odpoczynkiem. Ważnym aspektem w kontaktach z rodzicami jest uświadomienie im tego faktu i edukacja profilaktyczna uczniów w tym zakresie.

Im więcej mamy pozytywnych informacji o sobie, tym większe jest nasze poczucie siły i wiary w dobre rezultaty naszych działań. Wiara w sukces dodaje sił, redukuje stres. Wszystko to sprzyja naszemu zadowoleniu. To z kolei przekłada się na jakość naszej pracy. Mówiąc o pobudzaniu uczniów do podejmowania różnych działań – aby „chciało się chcieć”, w rozbudzaniu pasji i zainteresowań nie można zapominać o pozytywnym myśleniu. Rolą dorosłych jest kształtowanie w dzieciach pozytywnego myślenia oraz podejścia do życia i świata, by doświadczyły i nauczyły się, że „szklanka jest do połowi pełna”.

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii ,,FONOHOLIZM”

FONOHOLIZM

Nikogo już nie dziwi obrazek milczących, siedzących obok siebie ludzi (czasem nawet przy tym samym stoliku w restauracji albo uczniów siedzących pod ścianami podczas przerwy), wpatrzonych w ekrany swoich telefonów. Co gorsza, coraz popularniejsze staje się zabawianie smartfonami niemowląt, a to może mieć bardzo poważne skutki. popularyzacją smartfonów wiąże się wiele korzyści. Należy jednak mieć świadomość tego, że niesie ona za sobą także negatywne skutki. Młode osoby mają coraz większe trudności w nawiązywaniu relacji i komunikacji interpersonalnej. Tracą wrażliwość na uczucia wyrażane przez inne osoby… i nie dotyczy to wyłącznie uzależnionych. Sięganie po telefon nie tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, ale zawsze, kiedy jest okazja, niepokój, gdy nie mamy przy sobie telefonu, poczucie, że coś nas omija, kiedy jesteśmy offline – wszystkie te zachowania są objawami kiełkującego uzależnienia i dotyczą coraz większej liczby uczniów. Smartfony dają uczniom ogromne możliwości: stają się urządzeniami, które zastępują encyklopedię, klasowy dziennik, książki, kalendarz, komputer, papierową mapę i wiele innych prozaicznych przedmiotów. Problem natomiast polega na tym, że zaczynają zastępować również relacje z rodziną i rówieśnikami.

 GŁÓWNE CELE KAMPANII

- przekazanie wiedzy na temat zjawiska fonoholizmu

- omówienie przejawów fonoholizmu

- refleksje na temat fonoholizmu – autodiagnoza

- wskazanie kompetencji psychologicznych, wspierających kontrolę w zakresie używania smartfona

- przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych ze smartfonem: pojęcia pokrewne: urządzenia mobilne, Internet – nowe technologie, do czego można wykorzystywać smartfon?

- przekazanie wiedzy na temat skutków nadmiernego korzystania ze smartfona

- przekazanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania ze smartfona, zachowania ryzykowne związane z korzystaniem ze smartfona

- rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania ze smartfona

W ramach kampanii ZTU przeprowadzono następujące zajęcia:

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „JA ZA 20 LAT”

Uczestnikami konkursu byli uczniowie naszej szkoły i oddziału przedszkolnego. Zadaniem uczestników konkursu „Ja za 20 lat” było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

KONKURS ZESPOŁOWY „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM”

Zadaniem uczestników konkursu MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM było przygotowanie sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, np. akademia szkolna, wolontariat, warsztaty, spotkanie autorskie.

LEKCJE WYCHOWAWCZE

Przeprowadzono zajęcia z kartami pracy nr 1 i 2 w klasach I – III oraz w Oddziale Przedszkolnym „Mój sposób na nudę”, „W poszukiwaniu talentu” , w klasach IV, V i VI – z kartami pracy nr 3 i 4 „Motywacja, nawyki, wyzwania”, „Moje uzdolnienia”, a także w klasach VII i VIII z kartami pracy nr 5 i 6 „Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie”, „Zdolności i talent”.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu rozwijanie i wspieranie zdolności , rozbudzanie motywacji i kształtowanie pozytywnego myślenia.

Rodzice uczniów w „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Zgodnie z tradycją, w kampanię włączono rodziców. W ramach tegorocznej kampanii przekazano rodzicom ulotki „Pomagamy dziecku osiągnąć cele” oraz „Wspieramy rozwój dziecka”. Rodzice mogli poszerzyć wiedzę na temat, jak skutecznie wspierać rozwój zainteresowań u dzieci oraz jak skutecznie motywować je do działania i jak kształtować pozytywne myślenie.

Dla podkreślenia rangi kampanii, podjęto działania promujące jej założenia w środowisku. Zadbano starannie o wystrój szkoły podczas spotkań z rodzicami, wykonano ilustracje oraz plakaty nawiązujące do treści akcji profilaktycznej.

Na bieżąco korzystano z pomocy edukacyjnych otrzymanych od organizatora kampanii, które okazały się bardzo przydatne. Wyposażono nauczycieli w materiały edukacyjne. Bardzo pomocne okazały się poradniki: „Scenariusze do kart pracy”. Dzięki scenariuszom zajęć profilaktycznych mogliśmy zachęcić dzieci i młodzież do podejmowania rozsądnych decyzji popartych samodzielnym namysłem, budować w uczniach wiarę w siebie i w swoje kompetencje przez zapewnienie im możliwości udziału w konstruktywnej dyskusji.

Ze scenariuszy i przeprowadzonych zajęć jasno wynika, że rodzice lub opiekunowie mogą podjąć szereg działań, by pomóc dzieciom

- w podejmowaniu rozsądnych decyzji,

- uczestniczyć w życiu dziecka,

- w rozwijaniu i wspieraniu zdolności,

- rozbudzaniu motywacji,

- w kształtowaniu pozytywnego myślenia.

W związku z realizowaną kampanią profilaktyczną ZTU w naszej szkole działo się bardzo wiele. Kampania była realizowana w ciągu całego roku w czterech kategoriach:

  • profilaktyka zdrowotna
  • sprawność fizyczna
  • żywienie człowieka
  • profilaktyka uzależnień
 

Podejmowano liczne działania mające na celu bezpieczeństwo i promujące zdrowy styl życia, zmierzające do przeciwdziałania nadwadze i otyłości. Uczniowie klasy trzecie uczestniczyli w nauce pływania podczas lekcji w-f- u na basenie. Odbywało się wspólne zdrowe drugie śniadania w klasach I – III – zwracano uwagę najmłodszym na dobór wartościowych produktów i kulturę spożywania posiłków.

Uczniowie na zajęciach wykonywali także prace plastyczne, plakaty, tworzyli piramidy zdrowia, zbierali ciekawe przepisy kulinarne itp. Ograniczano wpływ niewłaściwej reklamy żywności i napojów na terenie szkoły. Miała miejsce akcja „Jedz warzywa i owoce” promująca warzywa i owoce, połączona z degustacją. Odbyły się też zajęcia profilaktyczne nt. szkodliwości palenia papierosów.

W „Światowym Dniu bez Papierosa” wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat zdrowotnych skutków palenia tytoniu, uczniowie wykonali plakaty mówiące o szkodliwości palenia papierosów. Szkoła brała udział we programach profilaktycznych „Trzymaj formę”, „Zachowaj równowagę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Krajowy dzień walki z AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV”, „Czas na zdrowie – Fundacja BOŚ”, których celem była popularyzacja zdrowego stylu życia, wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie klas VII-VIII wysłuchali wykładach „Czy istnieje recepta na wieczne zdrowie" dr Marty Zdanowicz oraz "Antybiotyki - dobrodziejstwa czy przekleństwa". Uczennice klasy VII SP Zaleskie Daria Lewicz i Karolina uczestniczyły w Nocy Biologów - akcji zorganizowanej już po raz ósmy przez Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Plakaty umieszczono na tablicy PROFILAKTYKA W NASZEJ SZKOLE

W związku z realizowaną kampanią profilaktyczną ZTU w naszej szkole działo się bardzo wiele. Podejmowane działania aktywizowały uczniów, pomagały słabszym, wspierały mniej zaradnych. Kampania uświadomiła, że każdy rozwijając swoje zdolności może spełniać własne marzenia. Wzmocniła w dzieciach kreatywność, inwencję i pomysłowość. Działania wyzwoliły pozytywne i twórcze postawy całej społeczności szkolnej.

Pozostajemy z nadzieją, że podjęte działania przyniosą zamierzone efekty.

Koordynator ZTU – Jolanta Adamska

Dyrektor szkoły – Maria Siudek

Relację nadesłała Aldona Dawidowicz – UG Ustka

Partnerzy 2001 – 2014: