Tematyka ZTU wzbudziła duże zainteresowanie!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Wśród siemianowickich placówek oświatowych, realizujących kampanię ZTU, były Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6. Uczniowie wzięli udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęciach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz w imprezach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli. – Mocną stroną kampanii okazała się zaproponowana w tym roku tematyka, która bardzo interesowała odbiorców – ocenia Izabela Kurzyca, koordynator ZTU w SP nr 6.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Siemianowicach Śląskich

Działania w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł były podejmowane od marca do czerwca 2018r. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VII, zajęciach z pedagogiem i psychologiem oraz podczas spotkań z rodzicami. Podczas realizacji kampanii nie napotkano problemów.

Cele tegorocznej kampanii, czyli wspieranie budowy poczucia własnej wartości, nauka  samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia i wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży wpisały się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. W wykonywanie zadań aktywnie włączali się wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, pedagog i psycholog oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Wykorzystywali scenariusze zajęć zaproponowane w kampanii i karty pracy dla uczniów. Szczególne miejsce w realizacji tegorocznej kampanii poświęcono problematyce związanej z kształtowaniem postaw prozdrowotnych, umiejętnością budowania relacji z otoczeniem, szacunkiem dla innych ludzi, ciekawością poznawczą, kreatywnością i kulturą osobistą, gdyż szkoła brała także udział w konkursie „Przyjazna szkoła", organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w imprezach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli w szkole i autorów kampanii. Akcję propagowano wśród całej społeczności szkolnej:

- 16 oddziałów, tj. 393 uczniów (dziewczynek – 212, chłopców – 181)

- rodzice uczestniczący w zebraniach w maju 2018r.

W ramach kampanii ZTU 2018 odbyły się w tym roku pogadanki, spotkania, imprezy szkolne np. Dzień przyjaciela" i zajęcia plastyczne.

Mocną stroną kampanii okazała się zaproponowana w tym roku tematyka, która bardzo interesowała odbiorców.

Autor: Izabela Kurzyca, Szkolny koordynator kampanii ZTU

   

Szkoła Podstawowa nr 5 Siemianowicach Śląskich

Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 pod hasłem: „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję - czyli o budowie poczucia własnej wartości” realizowano od stycznia do końca grudnia 2018 r.

Kampanii towarzyszyły następujące cele:

Cele główne kampanii:

- Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.

- Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.

- Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.

- Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

Cele dodatkowe kampanii:

- Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej.

- Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Do przeprowadzenia zajęć z uczniami, promocji konkursu, przygotowanie gazetki, wykorzystano następujące materiały:

 1. Kartę pracy dla uczniów w wieku 6 - 9 lat „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!” - poprzez

ćwiczenia rozwijała u dzieci poczucie własnej wartości, kształtowała umiejętności funkcjonowania grupie oraz więzi przyjaźni.

 1. Kartę pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „Jaki jestem - jaka jestem?” - poprzez

ćwiczenia kształtowała postawy samoakceptacji, zaspokajała potrzeby ekspresji.

 1. Kartę pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!” – poprzez ćwiczenia uczyła rozróżniać stany emocjonalne, promowała pozytywne myślenie jako jeden z czynników chroniących przed alkoholem i innymi używkami.
 2. Kartę pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „Pomagając innym, staję się lepszym!” – poprzez ćwiczenia rozwijała pozytywne cechy charakteru, zwracała uwagę na znaczenie empatii w życiu człowieka, uczyła również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.
 3. Kartę pracy dla uczniów w wieku 13-16 „Najtrudniej poznać siebie!" - na podstawie ćwiczeń budowała pozytywny obraz własnej osoby, uświadamiała powinność dostrzegania swoich mocnych stron.
 4. Kartę pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „Akceptuję siebie!” - poprzez ćwiczenia kształtowała umiejętność pozytywnej autoanalizy, rozwijała umiejętności pokonywania przeszkód.
 5. Ulotkę profilaktyczno-konkursową dla wszystkich uczniów „Autoportret” - informowała o konkursach, promowała hasło kampanii.
 6. Ulotkę edukacyjną dla rodziców „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?” – zwracała uwagę na pozytywny wpływ budowania poczucia własnej wartości na rozwój emocjonalny dziecka.
 7. Ulotkę edukacyjną dla rodziców „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia!” – utrwalała zasady budowania własnej wartości, pomagała pogłębiać więzi z dzieckiem.
 

Pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły zajęcia edukacyjno-profilaktyczne. Tematyka realizująca powyższe cele była poruszana i omawiana także przez wychowawców, zarówno z uczniami jak i rodzicami. W szczególny sposób w kampanię zaangażowały się nauczycielki j. polskiego i plastyki, które wykorzystały podczas zajęć ulotkę profilaktyczno-konkursową, przeprowadziły konkurs plastyczny i literacki w klasach IV-VII. Najlepsze prace zostały przesłane na adres Biura Kampanii ZTU. Szkoła wzięła także udział w konkursie fotograficznym „MY”.

Uczennica kl. VII-ej Amelia Kopiec i kl. VIII-ej Paulina Piech zostały laureatkami konkursu literackiego.

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w ogólnopolskiej diagnozie społecznej uczniów. Do badań ankietowych przystąpią dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: młodsze klasy V i VI oraz starsze roczniki, czyli klasy VII i VIII.

Obszary tematyczne badań:

- Zdrowie – jakość życia i zdrowia: sport, zwyczaje żywieniowe, postawy wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy, stres i przemoc

- Rodzina – ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji i przodków, zwyczaje życia rodzinnego na co dzień i od święta

- Szkoła – stosunek do nauczycieli i nauki, perspektywy i oczekiwania edukacyjne, szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze

- Kultura – uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, socialmedia

- Psychologia – emocje i ocena swojej przyszłości, główne priorytety życiowe

- Ekonomia – wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe oraz materialne

- Kapitał społeczny – zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń

Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego kilkadziesiąt pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Badania posłużą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy, wymienionymi powyżej.

Autor: Katarzyna Pesel, szkolny koordynator kampanii

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Siemianowicach Śląskich

Czas trwania kampanii w szkole: 1.04.2018 - 30.11.2018r.

Podczas kampanii:

1.Na zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykorzystano otrzymane materiały

- karta pracy „Akceptuję samego siebie" 12szt. /I-III SP

- karta pracy „Najtrudniej poznać samego siebie" 12szt. / II-III SP

- karta pracy „Pomagając innym..." 14szt.

- karta pracy „Poznaję siłę..." 14szt.

- karta pracy „Jaki jestem?" 14szt.

- karta pracy „Lubię siebie..." 14szt.

- oraz przeprowadzono w oparciu o załączone scenariusze zajęcia.

2.Zaproponowano i udzielono pomocy uczniom w zakresie udziału w konkursach:

- „Autoportret" (wysłano 11 prac konkursowych)

- konkurs zespołowy „My"

3.Rozpowszechniono wśród rodziców (podczas konsultacji wychowawczych z psychologiem i pedagogiem) ulotki: „Poczucie własnej wartości..." -6szt., „Jak budować poczucie własnej wartości..." -6szt.

   

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Siemianowicach Śląskich

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła po raz kolejny brała udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W jej ramach zrealizowano następujące działania:

 1. Psycholog i pedagog w trakcie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć w klasach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności z akceptacją siebie, niską samooceną, poruszali tematykę samoakceptacji, pozytywnego myślenia. Materiały zostały wykorzystane w trakcie ćwiczeń rozwijających samoświadomość (cechy charakteru, mocne strony).
 2. Podczas spotkań Kółka Wolontariatu i rozmów o wolontariacie została wykorzystana ulotka „Pomagając innym, staję się lepszym".
 3. Materiały wspomogły działania w trakcie zorganizowanego Dnia Tolerancji i Przyjaźni w szkole.
 4. Zostało zorganizowane stoisko „Zachowaj Trzeźwy Umysł" w trakcie Festynu Szkolnego.
 5. W czasie indywidualnych rozmów z rodzicami korzystano z ulotek „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka".
 

Autor: Marta Majnusz, psycholog, koordynator ZTU

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich

Szkoła Podstawowa nr 1w Siemianowicach Śląskich była uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii było: „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! - czyli o budowie poczucia własnej wartości".

Naszą kampanię rozpoczęliśmy od realizacji zadań proponowanych przez organizatorów ZTU, czyli od rozdania atrakcyjnych broszur i materiałów edukacyjnych dla rodziców, dzieci i nauczycieli: „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?", „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia". Materiały te zawierały wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron u własnego dziecka oraz sposoby budowania w nim poczucia własnej wartości przy kształtowaniu trwałej więzi z własnym dzieckiem.

W ramach realizacji założeń tegorocznej edycji w naszej szkole, jej koordynatorka przygotowała i zorganizowała akcję informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Koordynatorka Kampanii zapoznała nauczycieli i uczniów wszystkich klas z założeniami projektu i z regulaminem konkursu literackiego i plastycznego: „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! - czyli o budowie poczucia własnej wartości " i zachęcała do udziału w akcji.

W dniach od 04.06. do 08.06.2018 r. zorganizowano w szkole Tydzień Profilaktyki, w czasie którego wychowawcy i pedagodzy szkolni prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień oraz problematyki umiejętności zapewnienia właściwej opieki. W czasie zajęć pedagodzy i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów, przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia oraz właściwego gospodarowania czasem wolnym. Podejmowano również tematykę związaną z budowaniem prawidłowych relacji rodzinnych i koleżeńskich, które mają wpływ na opiekę i bezpieczeństwo. Uczniowie otrzymali wiedzę na temat postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu (umiejętność budowania relacji koleżeńskich, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych ludzi, ciekawości poznawczej, kreatywności, kulturze osobistej, gotowości do uczestniczenia w kulturze, umiejętności współpracy i współdziałania w grupie). Nauczyciele przekazali wiedzę dot. samooceny, budowania poczucia własnej wartości i znaczenia pozytywnego myślenia dla rozwoju młodego człowieka.

W ramach Tygodnia Profilaktyki uczniowie klas szóstych i siódmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez terapeutów z Pracowni Profilaktyki "KROKUS" z Krakowa. Temat zajęć: „Nie daj się wciągnąć, czyli współczesne zagrożenia. Uzależnienia od Internetu, komputera, telefonu (fonoholizm) oraz środków psychoaktywnych". Psycholodzy z Pracowni Profilaktyki „Krokus" spotkali się również z Radą Pedagogiczną i rodzicami uczniów. Tematem szkolenia dla nauczycieli były zagadnienia związane z współczesnymi uzależnieniami, w tym fonoholizmem. Rodziców uczniów zapoznano z ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży i jak im przeciwdziałać oraz jak budować prawidłowe relacje z dziećmi. Rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i doradztwa terapeutów. Zajęcia warsztatowe i szkoleniowe zorganizowano ze środków uzyskanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. W działaniach profilaktycznych wspierają szkołę również funkcjonariusze Straży Miejskiej i KMP w Siemianowicach Śląskich, którzy prowadzą zajęcia w klasach.

Wychowawcy klas I-III przeprowadzili zajęcia wychowawcze, na których uczniowie lepiej poznawali samych siebie i rysowali swój autoportret. Na zajęciach wykorzystano scenariusze do zajęć i karty pracy - materiały dołączone do programu Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. Na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali prace plastyczne: „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! - czyli o budowie poczucia własnej wartości". Prace literackie uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego.

Każdego roku podsumowaniem Tygodnia Profilaktyki i Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" jest happening zorganizowany podczas festynu szkolnego. Rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi i ulotkami. Materiały mają zachęcić rodziców do aktywnego spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, promowania zdrowego stylu życia wolnego od używek i nałogów. Staraliśmy się zachęć rodziców do większej uwagi nad tym, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej opieki i kontroli rodzicielskiej. Zwracano też uwagę opiekunów na dbałość o pozytywne relacje rówieśnicze, podstawy koleżeństwa i przyjaźni oraz prawidłową samoocenę dziecka i budowanie poczucia jego wartości.

W listopadzie 2018 podjęto szereg działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu, nikotyny, środków psychoaktywnych, w tym tzw. „dopalaczy” oraz innych współczesnych zagrożeń. Przygotowano gazetkę „Potrafię odmawiać", a wychowawcy otrzymali scenariusze do zajęć profilaktycznych. Obchodzono również Światowy Dzień Rzucenia Palenia.

Konkurs plastyczny i literacki realizowany w szkole w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018" spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono - 48 prace, a do konkursu literackiego - 12.

Sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich otrzymało dyplomy i nagrody książkowe.

Autor: Wanda Abłażewicz, koordynator szkolny

Sprawozdanie nadesłała Magdalena Sołdyńska - Wydział Edukacji, UM Siemianowice Śląskie

Partnerzy 2001 – 2014: