W ZTU każdy z nas jest niepowtarzalny!
Dzierżoniów, woj. dolnośląskie

Szkoły Podstawowe nr 1,3,5 oraz 9 włączyły się w tegoroczną kampanię ZTU w Gminie Miejskiej Dzierżoniów. Wśród podjętych przez placówki inicjatyw był Szkolny Festyn z okazji Dnia Dziecka, na którym zorganizowane zostało stoisko ZTU, a także uroczysty marsz profilaktyczny pod hasłem „Budujemy poczucie własnej wartości" i Szkolny Pokaz Talentów. W ramach „Szkoły dla Rodziców" przygotowano też warsztaty z pedagogiem i psychologiem dla rodziców.

W Szkole Podstawowej nr 1 otrzymane materiały profilaktyczne, edukacyjne i konkursowe wykorzystano w następujący sposób:

 1. Karty pracy dla uczniów „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!" wykorzystane zostały przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć z edukacji społecznej w klasach: la, lb, 2a i 3a. Prowadzący zajęcia zwrócili szczególną uwagę na kształtowanie u uczniów umiejętności oceny swoich mocnych stron, postrzeganie siebie jako osoby niepowtarzalnej oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 2. Karty pracy dla uczniów „Jaki jestem? Jaka jestem?" wykorzystane zostały przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasach: lc, ls, 3b i 3c. Podczas zajęć uczniowie rozwijali postawę akceptacji samych siebie oraz innych osób, uczyli się doceniania swoich zalet oraz ćwiczyli umiejętność wyrażania swoich myśli.
 3. Karty pracy dla uczniów „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!" oraz „Pomagając innym, staję się lepszym" wykorzystane zostały przez psychologa szkolnego podczas zajęć wychowawczych w klasach: 4a, 4b, 4c, 4s. Zajęcia zrealizowane zostały w oparciu o scenariusze opracowane przez organizatorów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Celem lekcji było kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia, rozwijanie umiejętności dostrzegania własnych zalet, kształtowanie umiejętności oceny negatywnych zachowań oraz uwrażliwienie uczniów na konieczność reagowania w obliczu krzywdy drugiego człowieka.
 4. Karty pracy dla uczniów „Najtrudniej poznać samego siebie" oraz „Akceptuję samego siebie" wykorzystane zostały podczas zajęć wychowawczych w klasach: 6s, 7s, 3c, 3m. Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o scenariusze opracowane przez organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Celem zajęć było budowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby, rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron oraz rozwijanie umiejętności dyskusji w grupie.
 5. Materiały edukacyjne dla rodziców „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? " oraz „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia!" zostały przekazane rodzicom uczniów podczas spotkań klasowych w maju 2018 roku.
 6. Ulotki konkursowe „Autoportret" przekazane zostały nauczycielom języka polskiego oraz nauczycielowi plastyki, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursach. Ponadto wszystkie konkursy zorganizowane w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł ogłoszone zostały na stronie dziennika elektronicznego „Librus". Zgodnie z terminarzem konkursu wszystkie prace uczniów zostały przesłane na adres siedziby kampanii do dnia 30 czerwca 2018.
 7. Plakaty: „Maluję, tańczę, lubię sport", „Napisz do nas list!" oraz „Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję!" rozwieszone zostały w gabinecie psychologa szkolnego, pedagoga, w bibliotece szkolnej oraz na szkolnym korytarzu.

Koordynatorem szkolnej kampanii była psycholog szkolny Olga Popowicz. Kampanią objęto 628 uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej działania trwały od maja do końca czerwca 2018 r. W ramach działań przeprowadzone zostały:

 1. Zajęcia tematyczne w klasach 1-3 „Jaki jestem i jaka jestem" oraz „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy" na podstawie scenariuszy dla wychowawców klas 1-3 i wychowawcy świetlicy szkolnej oraz kart pracy dla dzieci. Zajęcia realizowane były od maja do połowy czerwca 2018 r.
 2. Zajęcia tematyczne dla uczniów klas 4-6 „Poznaję silę pozytywnego myślenia" oraz „Pomagając innym, staję się lepszym" odbyły się na lekcjach wychowawczych na podstawie scenariuszy dla wychowawców klas 4-6 oraz kart pracy dla uczniów w terminie od maj do połowy czerwca 2018 r.
 3. Zajęcia tematyczne dla uczniów klas 2-3 gimnazjum „Najtrudniej Poznać Samego Siebie" oraz „Akceptuję siebie" realizowane były na lekcjach wychowawczych na podstawie scenariuszy dla wychowawców klas 2-3 gimnazjum oraz kart pracy dla uczniów w okresie od maja do połowy czerwca 2018 r.
 4. Za konkurs literacko-plastyczny pt. „Autoportret", odpowiedzialni byli wychowawcy klas 1-3, 4-6 i 2-3 gimnazjum oraz nauczyciele j. polskiego i plastyki, oraz wychowawcy świetlicy szkolnej. Z każdej klasy wpłynęło po od 1 do 3 prac plastycznych lub literackich. Najciekawsze prace (14 prac plastycznych i 4 literackie) zostały wysłane na konkurs do Poznania do Stowarzyszenia Dziennikarzy i Producentów Radiowych.
 5. W ramach „Szkoły dla Rodziców" w maju 2018 r. odbyły się warsztaty z pedagogiem i psychologiem dla rodziców w powiązaniu z tematem „Jak budować poczucie własnej wartości". Rodzicom/opiekunom przekazano ulotki tematyczne.
 6. Przygotowane zostały gazetki tematyczne promujące zdrowie w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz rozwieszone zostały plakaty na terenie szkoły przez pedagoga szkolnego z grupą uczniów.
 7. Propagowano materiały i działania kampanii ZTU na szkolnej stronie internetowej i Facebooku we współpracy z koordynatorem kampanii.
 8. 6 czerwca odbył się Szkolny Festyn z okazji Dnia Dziecka, na którym zorganizowane zostało stoisko profilaktyczne ZTU 2018. Pedagodzy i psychologowie szkolni wraz ze szkolnym logopedą i grupą uczniów-wolontariuszy z kl. 4 propagowali konkursy, rozwiązywanie krzyżówek profilaktycznych, propagowali hasła profilaktyczne i prozdrowotne poprzez pisanie ich kolorową kredą na boisku przyszkolnym, rozdawali ulotki dla uczniów oraz ulotki dla rodziców. W ramach propagowania zdrowego stylu życia i działań prozdrowotnych na festynie wystąpił trener sportowy ze „Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji - Piękni i Zdrowi" wraz z reprezentacją sportową szkoły i innych szkół Dzierżoniowa i Bielawy, z pokazem sportowym. Uczniowie nagrodzeni zostali naklejkami i zielonymi balonami.
 

Zaangażowanym w kampanię uczniom wręczono dyplomy, natomiast zaangażowanym nauczycielom wręczono Certyfikaty z podziękowaniami, które rozdano podczas Gali Sportu i Osiągnięć Uczniów 20.06.2018 r. W Kampanii udział wzięło 477 uczniów. Koordynatorem działań w szkole podstawowej była pedagog szkolny Iwona Śliwka, a w gimnazjum - pedagog szkolny Lidia Kuźniar.

W Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte uczniowie, wychowawcy, nauczyciele i rodzice zostali zapoznani z celami i założeniami Kampanii poprzez pogadanki, rozdanie ulotek oraz za pośrednictwem e-dziennika. Scenariusze zajęć oraz informator przekazano do biblioteki szkolnej. Rozpropagowano akcję w formie szkolnej gazetki, w której m.in. zwrócono szczególną uwagę na możliwość udziału w konkursach. Wykorzystując ulotki tematyczne przeprowadzono lekcje wychowawcze w następujących klasach:

 1. a) w klasach od 1-5 - rozdano kalendarze,
 2. b) w klasach 3 - „Lubię siebie bo jestem wyjątkowy",
 3. c) w klasach 4 - „Jaki jestem? Jaka jestem?",
 4. d) w klasach 5 - „Poznaję siłę pozytywnego myślenia",
 5. e) w klasach 6 - „Pomagając innym staję się lepszym",
 6. f) w klasach 7 - „Najtrudniej poznać samego siebie".
 

We współpracy z wychowawcą klasy 7 a został zorganizowany w okolicy szkoły uroczysty marsz profilaktyczny pod hasłem „Budujemy poczucie własnej wartości". Podczas przemarszu wygłaszano hasła, zgodnie z treścią zawartą w ulotkach oraz wykorzystano hasła przygotowane samodzielnie przez uczniów w formie transparentów. Wykonano zdjęcia, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. Udzielano indywidualnych porad dot. zasad udziału w konkursie zaproponowanym przez organizatorów Kampanii. Udział w Kampanii wzięli uczniowie klas 1-7. Na wywiadówkach przekazano rodzicom uczniów klas 5 i 6 ulotki informacyjne, a w szkole rozwieszono plakaty. Do organizatora kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł wysłano prace plastyczne na konkurs „Autoportret". Kampanią objętych zostało 773 uczniów. Koordynatorem i realizatorem Kampanii była pedagog szkolny Teresa Kuruc.

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł podjęto szereg działań, które propagowały idee ZTU, takich jak:

 1. Szkolny Pokaz Talentów, w którym swoje umiejętności i talenty zaprezentowali wszyscy chętni uczniowie z klas 1-7. Uczniowie, którzy chcieli zaprezentować swoje wyjątkowe umiejętności (taneczne, akrobatyczne, sprawnościowe, wokalne, literackie, plastyczne) zgłosili chęć wystąpienia w Pokazie Talentów, który był prowadzony i organizowany przez Samorząd Uczniowski. Występy odbywały się na sali gimnastycznej i trwały ok. 2 godzin. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni brawami oraz słodkimi upominkami. Celem głównym imprezy było budowanie i wzmacnianie poczucia wartości u dzieci i młodzieży.
 2. Rozwieszono gazetki na korytarzach szkolnych propagujące idee Kampanii. Pedagog szkolny wspólnie z Samorządem Uczniowskim przygotował gazetki profilaktyczno-informacyjne dla uczniów i rodziców w oparciu o materiały Kampanii.
 3. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych z wykorzystaniem otrzymanych materiałów i ulotek. Wychowawcy klas 1 - 7 w ramach działań związanych z Kampanią w oparciu o scenariusze i ćwiczenia zawarte w kartach pracy prowadzili w klasach 1 - 3 zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem ulotek tematycznych „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!",  „Jaki jestem? Jaka jestem?" oraz w klasach 4-7: „Akceptuję siebie!", „Poznaję siłę pozytywnego myślenia".
 4.  Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przez psychologa szkolnego dla uczniów klas 6-7 „Bezpieczne zachowania w Internecie". Psycholog wspólnie z uczniami omówił rolę Internetu w życiu młodego człowieka oraz przedstawił zagrożenia płynące z niego. Poruszono tematykę cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie (portale społecznościowe, aplikacje) oraz stalkingu.
 5. Odbyło się spotkanie i pogadanka z funkcjonariuszem Policji na temat ryzykownych zachowań oraz cyberprzemocy, a także prawnych aspektów oraz ponoszenia konsekwencji.
 6. Przeprowadzenie e-lekcji z platformy edukacyjnej Akademia Efektywnej Edukacji „Mocni gracze kontra dopalacze" dla uczniów klas 6 i 7. Zajęcia związane były z określeniem zjawiska uzależnienia od dopalaczy. Uczniowie poznali przyczyny, skutki zażywania środków psychoaktywnych. Uczyli się asertywnych zachowań i skutecznej odmowy.
 7. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przez pedagoga szkolnego na temat zachowań ryzykownych w klasach 4-7 oraz w klasach 1 „Unikam zachowań ryzykownych, jestem bezpieczny ".

Pedagog szkolny w ramach profilaktycznych zajęć warsztatowych z uczniami klas 4-7 omawiał problematykę zachowań ryzykownych - uzależnienia, agresja i przemoc. Uczniowie obejrzeli filmy profilaktyczne „Nikotyna legalny narkotyk", „Agresja, przemoc - jestem asertywny ". W klasach i pedagog przeprowadził zajęcia na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach szkolnych i domowych. Uczniowie obejrzeli film profilaktyczny „Jestem bezpieczny", poznali numery alarmowe, odgrywali scenki uczące, jak się zachować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

 1. W szkole przeprowadzono konkurs plastyczno-literacki pt. „Autoportret". Uczniowie klas 1-7 wzięli udział w ogłoszonym w szkole konkursie „Autoportret". Wszystkie zgłoszone prace oceniła komisja konkursowa, wyróżnione i nagrodzone prace zostały przesłane do biura Kampanii.
 2. W trakcie spotkań z rodzicami wychowawcy klas 4 przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów Kampanii na temat budowania poczucia wartości u dziecka. Kampanią objętych zostało 496 uczniów. Koordynatorem szkolnej Kampanii była pedagog szkolny Joanna Pazdańska.
 

Źródło: Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, Urząd Miasta w Dzierżoniowie - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Partnerzy 2001 – 2014: