Przedsięwzięcia ZTU aktywizują i edukują!
Krasne, woj. mazowieckie

Już 16 raz do kampanii ZTU przystąpiła gmina Krasne, przedsięwzięcie rozpoczęto spotkaniem z Pełnomocnikiem Wójta Mariolą Moraczyńską. O realizację założonych celów i różnorodność działań w SP w Krasnem oraz w PSP w Zielonej zadbało grono nauczycielskie. – Kampanijne zajęcia były bardzo ciekawe i aktywizujące uczniów – mówią koordynatorzy. Uczniowie wzięli także udział w rodzinnym festynie, spotkali się również z policjantem i ratownikiem medycznym.

Gminna Krasne po raz szesnasty wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania rozpoczęła się tradycyjnie spotkaniem Pełnomocnika Wójta Pani Marioli Moraczyńskiej z przedstawicielami szkół, policji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w celu wypracowania działań na rzecz kampanii.

W ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Szkoła Podstawowa w Krasnem realizowała następujące cele kampanii:

- wspieranie budowy poczucia własnej wartości

- nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia

- wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży

- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów)

Kampania 2018 uczy okazywania pozytywnych uczuć, wzmacnia samoakceptację i poczucie własnej wartości uczniów.

Program kampanii realizowano w maju i czerwcu. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań kampanii:

 • Jolanta Szyszka – pedagog szkolny – szkolny koordynator programu – klasy V, VI, VII , oddziały gimnazjalne
 • Barbara Główka – nauczyciel przyrody, wychowawca kl. VI – szkolny koordynator programu – klasy I-VI
 • Nauczyciele wychowawcy klas V-VII, IV a, IV b, Marzena Decewicz, Anna Chodkowska, Anna Gajek, Julita Mocek
 • Nauczyciele nauczania zintegrowanego, Bożena Frączyk, Wiesława Jakubiak, Bożena Perkowska, Lena Filipczak, Danuta Masłowska, Iwona Pikus
 • Nauczyciel wychowania fizycznego – Wojciech Gołębiewski
 • Nauczyciele świetlicy Ewa Otłowska, Dorota Kryściak, Katarzyna Magnuszewska

Sposób i formy realizacji ZTU 2018:

 1. gazetki ścienne i ulotki,
 2. pogadanki na lekcjach wychowawczych, przeprowadzone wg scenariuszy i rozdanie ulotek informacyjnych dla rodziców
 3. udział w konkursach kampanii,
 4. festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: „Zachowaj trzeźwy umysł”, gry i konkursy dla dzieci i rodziców
 5. spotkania z policjantem i ratownikiem medycznym
 6. zajęcia sportowe dla dzieci – wyjazd na krytą pływalnię

Ad 1 Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę informacyjną na temat kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowo objaśniono zasady uczestnictwa w konkursach związanych z kampanią.

Ad 2 Wychowawcy klas I-III i IV-VI przeprowadzili na lekcjach wychowawczych pogadanki dla uczniów według scenariuszy Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wykorzystano karty pracy dla uczniów.

W klasach I-III były to następujące tematy: „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy”, „Jaki jestem? Jaka jestem?”.

Cele zrealizowane podczas zajęć to:

 1. Budowanie poczucia własnej wartości
 2. Kształtowanie postawy akceptacji samego siebie oraz innych osób
 3. Zaspokajanie potrzeby ekspresji
 4. Docenianie swoich zalet

W klasach IV-VI omówiono następujące tematy: „Poznaje siłę pozytywnego myślenia”, „Pomagając inny staję się lepszym”, „Najtrudniej poznać samego siebie”, „Akceptuję siebie”

Cele zrealizowane podczas zajęć:

 1. Budowanie poczucia własnej wartości
 2. Kształtowanie umiejętności oceny negatywnych zachowań
 3. Rozumienie poczucia tolerancji
 4. Kształtowania umiejętności reagowania na krzywdę drugiego człowieka
 5. Nauka niesienia pomocy w konkretnej sytuacji
 

Wychowawcy klas oraz uczniowie realizujący program bardzo pozytywnie odebrali materiały otrzymane w ramach realizacji założeń programowych Kampanii. Szczególnie pomocne okazały się scenariusze zajęć wsparte kartami pracy dla uczniów. Zajęcia były bardzo ciekawe dla uczniów i aktywizujące ich do działania. Scenariusze dla nauczycieli jako gotowy materiał dydaktyczny były bardzo przydatne w realizacji założonych celów Kampanii.

Ad 3 Konkurs plastyczny „Autoportret”

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV, V, VI, VII i II, III G. Prace uczniów przed wysłaniem do Poznania zostały przedstawione wszystkim uczniom szkoły na wystawie na korytarzu szkolnym.

Ad 4 29 maja, z okazji Dnia Dziecka, zorganizowano festyn rodzinny pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”. Impreza przeznaczona była dla wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców.

Na imprezie tej uczniowie mieli następujące atrakcje: zawody sportowe – turniej piłki nożnej i siatkówki, konkurs młodych talentów „Mam talent”, gry i zabawy dla najmłodszych, poczęstunek. Podczas festynu, oprócz zmagań sportowych, dzieci doskonale bawiły się w parku. W zabawach dzieci uczestniczyli także rodzice.

Atrakcje, z których korzystały dzieci w tym dniu to: zjeżdżalnie, piłkarzyki z piłeczkami, Bajdocja.

Na koniec imprezy, po wielu zmaganiach w grach i zabawach sportowych, uczniowie zjedli pieczone kiełbaski z bułką i popcorn. Festyn był wspaniałą okazją, aby mile i rodzinnie spędzić wolny czas.

Ad 5 W ramach Kampanii odbyło się również spotkanie z policjantem oraz z ratownikiem medycznym.

Klasy I-III wzięły udział w projekcie KIBICOWO- na stadionie z Komisarzem Golkiem" policjant przedstawił uczniom zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej

Spotkanie z ratownikiem medycznym

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

16 maja gościem w szkole był ratownik medyczny Patryk Szczyglak. W spotkaniu udział wzięły następujące klasy:IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VII oraz IIa, IIb gimnazjum. Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia były prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, po to, aby każdy uczeń mógł w sposób praktyczny sprawdzić swoją wiedzę.

Pan Patryk wyjaśnił uczniom na czym polega jego praca. Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dzieci uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Największą jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie według jego wskazówek naśladowały resuscytację.

Były to bardzo potrzebne warsztaty, które uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie w przyszłości mogą uratować czyjeś życie.

AD 6 W ramach prowadzonej w szkole kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i promocji właściwego spędzania wolnego czasu, zorganizowano wyjazdy integracyjne na krytą pływalnię do Chorzel dla klas IV, VI i VII.

W roku szkolnym 2017/2018 do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł po raz kolejny przystąpiła Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonej im. ks. Jerzego Popiełuszki. Hasło przewodnie XVIII edycji ZTU brzmi ,,AUTOPORTRET – zadziwiam siebie, gdy poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.

Głównym celem kampanii było:

- budowanie poczucia własnej wartości

- doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia, nauka samooceny

- wspieranie pozytywnych wyborów

- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

- kształtowanie postaw prozdrowotnych

W realizację zadań kampanii włączyli się bardzo aktywnie wszyscy wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele klas IV – VII. Wychowawcy otrzymali scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne w formie ulotek edukacyjnych, profilaktycznych oraz kart pracy dla uczniów, zgodnie z przedziałem wiekowym uczniów.

Wychowawcy klas młodszych realizowali karty pracy ,,Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy” oraz ,,Jaki jestem, jaka jestem”. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, uczniowie nabywali umiejętność rozwijania poczucia własnej wartości, pozytywnego myślenia, funkcjonowania w grupie, nawiązywania przyjaźni.

Nauczyciele klas IV – VI realizowali na godzinach wychowawczych z uczniami karty pracy: „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”, „Pomagając innym staję się lepszym”, gdzie poprzez ćwiczenia uczniowie uczyli się rozróżniać stany emocjonalne, zwracali uwagę na znaczenie empatii w życiu człowieka.

Ćwiczenia z karty pracy „Najtrudniej poznać siebie”, realizowali uczniowie klasy VII. Budowali pozytywny obraz własnej osoby oraz dostrzegali swoje mocne strony.

Bardzo dużą popularnością cieszył się we wszystkich klasach konkurs plastyczny ,,Autoportret” oraz ,,Pomagając innym staję się lepszym”. Uczniowie wykazali się kreatywnością i niestandardowym podejściem do tematów konkursu. Wyróżnione prace zostały wysłane na wskazany adres przez organizatorów Kampanii.

Rozstrzygnięcie konkursów i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Gminy w Krasnem, odbyło się podczas zorganizowanego w naszej szkole Dnia Dziecka i Dnia Sportu.

Hasła kampanii: rozwijanie umiejętności zdrowego spędzania czasu, wspieranie aktywności fizycznej, motywowanie do zdrowej rywalizacji sportowej, integracja uczestników zabaw i gier sportowych pozwoliły na wzmacnianie procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkole.

Partnerzy 2001 – 2014: