Jesteśmy rozsądni, radośni i kreatywni!
Ustka (gmina), woj. pomorskie

– Kampania uświadomiła uczniom w SP im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich, że życie wolne od nałogów, to życie pełne zadowolenia i radości. Wzmocniła w dzieciach kreatywność, inwencję i pomysłowość. Dzięki scenariuszom zajęć profilaktycznych mogliśmy zachęcić dzieci do podejmowania rozsądnych decyzji popartych samodzielnym namysłem – mówi Jolanta Adamska, koordynator ZTU.

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Jest to projekt kilkumiesięcznych działań realizowanych w szkole pod patronatem Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Ustce.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.

W tegoroczną kampanię aktywnie zaangażowali się wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący w szkole zajęcia profilaktyczne oraz nauczyciel wychowania fizycznego. Wspólnie realizowaliśmy wytyczone cele „ZTU – 2018”,

W ramach realizacji założeń powyższej edycji w naszej szkole, koordynatorka zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu. Przygotowała także uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Autoportret” , jednocześnie uświadamiając im wagę i znaczenie poczucia własnej wartości. Podczas trwania kampanii pedagog szkolny wraz z wychowawcami klas prowadzili zajęcia profilaktyczne na temat profilaktyki uzależnień, relacji między uczniami oraz o budowaniu poczuci własnej wartości.

Na zajęciach w klasach I – III oraz w Oddziale przedszkolnym wykorzystano ulotki z kartami pracy „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy” oraz „Jaki jestem? Jaka jestem?”. Zajęcia miały na celu budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności oceny swoich mocnych stron, rozbudzanie postrzegania siebie jako osoby niepowtarzalnej, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, kształtowanie postawy akceptacji samego siebie oraz innych osób, docenianie swoich zalet, a także zaspokajanie potrzeb ekspresji.

 W klasach IV – VII na lekcjach z wychowawcą przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem kart pracy „Poznaję siłę pozytywnego myślenia” oraz „Pomagając innym staję się lepszym”. Zajęcia miały na celu budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia, podwyższania umiejętności dostrzegania własnych zalet, kształtowanie umiejętności oceny negatywnych zachowań, rozumienie znaczenia tolerancji, kształtowanie umiejętności reagowania na krzywdę drugiego człowieka oraz naukę niesienia pomocy w konkretnej sytuacji.

Dzięki scenariuszom zajęć profilaktycznych mogliśmy zachęcić dzieci do podejmowania rozsądnych decyzji popartych samodzielnym namysłem oraz nauczyć, jak skutecznie wyrażać własne opinie, budować w uczniach wiarę w siebie i w swoje kompetencje przez zapewnienie im możliwości udziału w konstruktywnej dyskusji.

Zgodnie z tradycją, w kampanię włączono rodziców. W ramach tegorocznej kampanii przekazano rodzicom materiały edukacyjne „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka” oraz „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia” zawierające porady dotyczące zagadnień wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci, pogłębiania więzi z dzieckiem, pomagania i uczenia dzieci samodzielności, a także uczenia dzieci empatii. Ulotki rozdano rodzicom podczas festynu „Piknik rodzinny” oraz podczas spotkań w dniu otwartej szkoły – 29 maja.

W związku z realizowaną kampanią profilaktyczną ZTU w naszej szkole działo się bardzo wiele w ciągu całego roku szkolnego 2017/2018Zadania realizowane były w czterech kategoriach:

  • profilaktyka zdrowotna
  • sprawność fizyczna
  • żywienie człowieka
  • profilaktyka uzależnień

Miały miejsce następujące działania:

- przeciwdziałanie nadwadze i otyłości; przedstawienie zagadnienia „Zbilansowana dieta i aktywność fizyczna” uczniom oraz rodzicom podczas zebrania,

- „Światowy Dnia bez Papierosa” wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat zdrowotnych skutków palenia tytoniu, uczniowie wykonali plakaty mówiące o szkodliwości palenia papierosów; plakaty rozwieszono n w holu szkoły,

- szkolny dzień nauki – doświadczenia, badanie zawartości cukru w napojach,

- festyn rodzinny – propagowanie wśród dzieci i rodziców aktywności fizycznej i zasad zdrowego odżywiania,

- ogólnoszkolny projekt edukacyjny – „Tydzień bez hałasu w szkole”,

- ogólnoszkolny projekt edukacyjny „Tydzień dobrych manier”,

- gazetki „Trzymaj Formę”,

- wykonanie plakatów o tematyce zdrowego odżywiania, rozwieszeni w holu szkoły i w stołówce szkolnej,

- nauka pływania uczniów klasy III

- „Lekkoatletyka dla każdego” - uczniowie klas I – III uczestniczyli w rozgrywkach lekkoatletycznych prowadzonych przez panią Barbarę Madejczyk,

- wycieczki, m.in. rajd rowerowy rajd rowerowy i rajd pieszy Nordic walking nad jezioro Marszewo na piknik rodzinny,

- wspólne zdrowe śniadania w klasach I – III – zwrócenie uwagi najmłodszym na dobór wartościowych produktów i kulturę spożywania posiłków. Wspólne wykonanie kanapek, sałatek, surówek lub soków w ramach zajęć technicznych.

- doświadczenia – liczenie zawartości cukru w napojach.

- zajęcia profilaktyczne nt. szkodliwości palenia papierosów,

- spektakl profilaktyczny „Tu rządzi kot”.

Podejmowane działania aktywizowały uczniów, pomagały słabszym, wspierały mniej zaradnych. Kampania uświadomiła, że życie wolne od nałogów, to życie pełne zadowolenia i radości. Wzmocniła w dzieciach kreatywność, inwencję i pomysłowość. Działania wyzwoliły pozytywne i twórcze postawy całej społeczności szkolnej. Pozostajemy z nadzieją, że podjęte działania przyniosą zamierzone efekty.

Realizacja zadań prozdrowotnych przynosi wymierne korzyści całej społeczności szkolnej. Ponieważ troska o każdego człowieka jest celem nadrzędnym, w dalszym ciągu będziemy kontynuować działania w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i promocji zdrowia – oczywiście bez nałogów.

Koordynator ZTU – Jolanta Adamska

Dyrektor szkoły – Maria Siudek

Relację nadesłała Aldona Dawidowicz – UG Ustka

Partnerzy 2001 – 2014: