Z ZTU budujemy pozytywną samoocenę
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W gronie placówek zaangażowanych w Siemianowicach Śląskich w edukacyjno-profilaktyczne działania z ZTU znalazły się SP nr 5, Zespół Szkół Specjalnych i Sp nr 11. Razem z uczniami rozmawiano na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków i o przeciwdziałaniu szkolnej agresji. Podczas zajęć uczniowie mieli też okazję doświadczać pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej - poczucia akceptacji, tolerancji, radości ze wspólnie spędzonego czasu.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Siemianowicach Śląskich

W Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni" realizowano od kwietnia do listopada 2017r. Kampanii towarzyszyły następujące cele:

Cele główne kampanii:

 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
 • Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę.
 • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.
 

Cele dodatkowe kampanii:

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Do przeprowadzenia zajęć z uczniami, promocji konkursu, przygotowania gazetki wykorzystano następujące materiały:

 1. Karta pracy dla uczniów klas 1-3 SP „Mój przyjaciel"- poprzez ćwiczenia rozwijała u dzieci cechy dobrego przyjaciela, kształtowała umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni.
 2. Karta pracy dla uczniów klas 1-3 SP „Jaki jestem? - Jaka jestem?" - poprzez ćwiczenia rozwijała samoświadomość oraz budowała poczucie własnej wartości, uczyła również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.
 3. Karta pracy dla uczniów klas 4-6 SP „Ja i moja grupa" - poprzez ćwiczenia uczyła dokonywać wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej, promowała sposoby spędzania czasu w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek.
 4. Karta pracy dla uczniów klas 4-6 SP „Ile jestem wart?" - poprzez ćwiczenia zachęcała do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych oraz promowała pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu.
 5. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „Na skrzydłach przyjaźni" - informowała o konkursach, promowała hasło kampanii.
 6. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka" - zwracała uwagę na pozytywny lub negatywny wpływ grupy rówieśniczej, pomagała przeciwdziałać wpływom złych grup rówieśniczych.
 7. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Słuchać, a nie tylko słyszeć" - utrwalała zasady dobrej komunikacji z dzieckiem.

Pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły zajęcia edukacyjno-profilaktyczne. Tematyka realizująca powyższe cele była poruszana i omawiana także przez wychowawców, zarówno z uczniami jak i rodzicami. W szczególny sposób w kampanię zaangażowały się nauczycielki j. polskiego i plastyki, które wykorzystały podczas zajęć ulotkę profilaktyczno-konkursową, przeprowadziły konkurs plastyczny i literacki w klasach IV-VI. Najlepsze prace zostały przesłane na adres Biura Kampanii ZTU. Uczeń kl. VI-tej Kamil Olczyk został laureatem konkursu literackiego.

Szkolny koordynator kampanii: Katarzyna Pesel

 

Zespół Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich

Kampanią społeczną Zachowaj Trzeźwy Umysł zostali objęci uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniowie ze szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy.

Na terenie szkoły rozwieszone były plakaty propagujące treści profilaktyczne. Uczniowie w ramach ZTU wykonali prace plastyczne pt. „Przeciwdziałanie agresji w szkole". Wszystkie prace uczniów i plakaty zostały wywieszone na gazetce szkolnej.

W ramach akcji profilaktycznej prowadzone były zajęcia dydaktyczne i wychowawcze na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny i narkotyków jak również bezpieczeństwa uczniów w środowisku. Odbywały się prelekcje prowadzone przez strażników ze Straży Miejskiej w Siemianowicach SI.

Tematy zajęć

- Szkoła podstawowa:

„Uwaga na obcych” - Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia ze strony nieznajomych osób mogą być narażone, w jaki sposób mogą rozpoznać, kto jest niebezpieczny.

„Nikotynizm - legalny narkotyk” - Celem zajęć jest poruszenie problemu palenia tytoniu przez osoby nieletnie; próba określenia motywów sięgania młodych ludzi do palenia; przedstawienie informacji o szkodliwości tytoniu; prezentacja filmu: „Nikotynizm, mówię Wam nie warto”.

„Złość - przyjaciel, czy wróg?” - Tematem zajęć jest złość oraz agresja. Uczucia, jak je poznać i nazwać. Jak sobie z nimi poradzić, zasady fair play w grach, zabawach, sporcie. Prezentacja bajki: „Mój przyjaciel Rex”.

- Gimnazjum:

„Być odpowiedzialnym - zachowania ryzykowne” - Celem zajęć jest uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków w świetle obowiązującego prawa. Prezentacja filmu" „My dzieciaki z poprawczaka”

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

„Alkohol, pomyśl zanim będzie za późno” - Celem zajęć jest poruszenie problemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol, poruszenie tematu w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty; ukazanie mechanizmu nacisku grupowego, jaki jest wywierany na środowisko rówieśnicze przez jednostkę. Prezentacja filmu: „Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi” lub „Alkoholizm, mówię Wam nie warto”

Propozycje tematów zajęć dydaktycznych, warsztatów, zajęć wychowawczych oraz artystycznych proponowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł dostosowane były do możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w pełni wykorzystywały ich potencjał umysłowy.

Koordynatorzy ZTU: Anna Suda, Agnieszka Kieł

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Siemianowicach Śląskich

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich zrealizowała następujące działania:

 1. Główne cele tegorocznej kampanii realizowane były podczas zajęć grup rozwijających umiejętności społeczno-emocjonalne (14 grup dla uczniów klas II - VII). Podczas cotygodniowych zajęć uczniowie mieli okazję doświadczać pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej. Zajęcia grupowe umożliwiały poczucie akceptacji, tolerancji, radości ze wspólne spędzonego czasu. Dawały poczucie bezpieczeństwa, zaufania oraz możliwość budowania pozytywnej samooceny.
 2. Podczas zajęć grupowych oraz GW poruszane były tematy uzależnień oraz umiejętności odmawiania w sytuacjach, gdy ktoś namawia nas do zrobienia czegoś złego.
 3. Zorganizowano prelekcję dla rodziców klas IV - VI na temat przeciwdziałania uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom dzieci - prelekcję poprowadził specjalista terapii uzależnień Dariusz Pietrek.
 4. Przeprowadzono, w ramach Festynu Szkoły, grę profilaktyczną „Bieg po zdrowie".
 5. Rozpowszechniano wśród rodziców materiały edukacyjne „Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka", „Słuchać, a nie tylko słyszeć".
 6. Zorganizowano rodzinną grę profilaktyczną „Przygoda" przy współudziale członków Nonstop Adventure.
 

Materiał nadesłała: Oliwia Mroczkowska, Inspektor w Wydziale Edukacji, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Partnerzy 2001 – 2014: