ZTU 2018 – Znakomita profilaktyka + ogólnopolskie badanie

Dlaczego warto zaangażować się w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł?

ZTU to znana i uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. ZTU nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami. Oferowane materiały profilaktyczne są nowoczesne, oryginalne i pomysłowe. Bazują na najnowszych trendach w edukacji. Dostajesz profilaktykę, której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale barwną i pełną optymizmu.

Biorąc udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 otrzymujesz do wykorzystania voucher o wartości 1230 zł, dzięku któremu możesz bezpłatnie wziąć udział w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów 2018/19.

Więcej szczegółów o badaniu znajdziesz w dalszej części oferty.

Dla samorządówPROFILAKTYKA I BADANIA

Po raz pierwszy przygotowaliśmy specjalny pakiet łączący realizację kampanii profilaktycznej z ogólnopolską diagnozą społeczną uczniów szkół podstawowych. W wyniku reformy oświaty, w roku szkolnym 2017/18 młodzież znów kontynuuje naukę w szkole podstawowej w klasach VII, a w roku szkolnym 2018/19 – w klasie VIII. Diagnoza społeczna uczniów z pewnością będzie przydatna do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących wszystkie obszary życia społecznego młodzieży w tym wieku. Szczegóły dotyczące badania znajdują się w dalszej części oferty.

Dla dzieci i młodzieżyKARTY PRACY ZAMIAST ULOTEK

Od kilku lat w zmienionej formule przygotowujemy odpowiednio dostosowane tematycznie i merytorycznie karty pracy. To znacznie więcej niż standardowe ulotki, na których opierają się inne kampanie. W odróżnieniu od tradycyjnych ulotek, karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które przynoszą dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Działamy według zasady Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. W tym roku po raz pierwszy karty pracy podzielone są na 3 grupy wiekowe.

Dla dzieci i młodzieżyKONKURSY, DYPLOMY I UROCZYSTY FINAŁ KAMPANII

Jako jedyna ogólnopolska kampania zachęcamy dzieci i młodzież do brania udziału w przygotowywanych przez nas konkursach. Co roku nagradzamy kilka tysięcy uczniów. Dodatkowo w pakiecie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii ZTU otrzymują Państwo dyplomy, które można wykorzystać na lokalnych imprezach i konkursach. Co roku, jesienią, organizujemy w Warszawie uroczysty finał kampanii, podczas którego laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nagradza za zaangażowanie i pracę dzieci.

Dla prowadzących kampanięSCENARIUSZE ZAJĘĆ ORAZ CERTYFIKATY

Aby ułatwić pracę z uczniami przygotowaliśmy dla nauczycieli gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z określoną grupą odbiorców. W scenariuszach znajdują się wyczerpujące opisy wszystkich zadań do wykonania. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako jedyna kampania w Polsce korzysta z doświadczenia pełnomocników, przewodniczących komisji RPA i nauczycieli. Dlatego też osoby zaangażowane w jej realizację, otrzymują certyfikaty. Ponadto co roku kilkanaście miast i gmin zostaje wyróżnionych członkostwem w Kapitule Trzeźwego Umysłu.

dr n. hum. Błażej Dyczewski o Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów:

„Zakłada się, że szkoła ukształtuje człowieka, który w przyszłości będzie poszukiwał odpowiedniej ścieżki życiowej, będzie wychowywał swoje dzieci, robił zakupy, korzystał z infrastruktury społecznej, kulturowej i technicznej. To w jaki sposób jednostka będzie funkcjonować w społeczeństwie zależy głównie od kapitału społecznego, który obecnie nie jest do końca uświadamiany [...].

W ramach badań otrzymacie Państwo dwa raporty: raport ogólnopolski oraz raport gminny, będący zestawieniem odpowiedzi respondentów ze szkół biorących udział w projekcie, znajdujących się na terenie Państwa samorządu. [...] W raportach znajdą się odpowiedzi na pytania, które z pewnością nie raz zostały postawione w ramach prac na rzecz społeczności, dla której Państwo pracujecie.

Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w tym niezwykle prestiżowym projekcie badawczym.”.

BŁAŻEJ DYCZEWSKI doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Badacz społeczny i marketingowy zajmujący się zdrowiem publicznym, świadomością ekologiczną i kampaniami społecznymi. Specjalista w zakresie analizy danych statystycznych za pomocą IBM SPSS Statistics. Trener technik sprzedaży i komunikacji społecznej.

Formularz zgłoszenia

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości

JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO?

Cz. Cekiera [C. Cekiera, Psychoprofilatyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993] do czynników osobowościowych, zwiększających ryzyko uzależnienia zaliczył: brak stabilności emocjonalnej, objawy neurotyczne, poczucie zagrożenia, brak zdolności do wysiłku i umiejętności rozwiązywania problemów, niski poziom tolerancji na frustrację, obniżone poczucie własnej wartości, silną potrzebę samorealizacji, niski poziom uspołecznienia i odpowiedzialności, obniżony poziom wartości i sensu życia, poszukiwanie wolności, zaspakajanie potrzeb poznawczych, kryzysy egzystencjonalne, reakcje ucieczkowe.

Z. Gaś [ Z.B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, WSiP, 1993.] wymienia natomiast:

 • niedojrzałość emocjonalną - niską samoocenę, wynikającą z doświadczeń dzieciństwa i młodości, takich jak fizyczne, seksualne i emocjonalne nadużycia; zaniedbywania ze strony opiekunów; trudności szkolne, lęki społeczne oraz poczucie winy związane z niemożnością sprostania wymaganiom własnym i innych, znaczących osób;
 • brak odporności na stres i cierpienie – osoby, które od wczesnego dzieciństwa podlegały chronicznemu przeciążeniu stresem nie wytworzyły konstruktywnych form radzenia sobie z napięciem psychicznym;
 • negatywne przekonania na swój temat – pierwotnym źródłem wiedzy o nas samych są nasi rodzice, opiekunowie i wychowawcy. Młodzi ludzie, którzy uzależnili się od narkotyków, już wcześniej uwierzyli w prawdziwość swego obrazu odbitego w krzywym zwierciadle nieracjonalnych i zaburzonych opinii opiekunów;
 • niedostatek umiejętności interpersonalnych – osobom tym brakuje dostatecznych wzorców budowania pozytywnych kontaktów międzyludzkich. Pojawia się w nich poczucie samotności i wyobcowania, a odpowiedzią na tę sytuację staje się kontakt z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi.

W kontekście powyższych stwierdzeń zasadnym jest skierowanie uwagi, przy podejmowaniu działań profilaktycznych, na kwestię budowy poczucia własnej wartości w dziecku i pracy nad jego adekwatną samooceną, jako czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne. Poczucie własnej wartości ma umocnić młodego człowieka, pomóc w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji i chronić dziecko, gdy zaczyna odkrywać świat.

Pierwszymi i najbardziej znaczącymi osobami mającymi wpływa na kształtowanie się poczucia własnej wartości w dziecku są jego rodzice. Wsparciem powinny być inne osoby bliskie dziecku a także nauczyciele. Rola tych ostatnich jest tym ważniejsza, im bardziej niewydolni wychowawczo są rodzice. Zdaniem N. Brandena [N. Branden, 6 fi larów poczucia własnej wartości, Łódź, 1998.] dla wielu dzieci, szkoła staje się „drugą szansą” na ukształtowanie się w nich zdrowego poczucia własnej wartości.

CELE GŁÓWNE KAMPANII

 • Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.
 • Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.
 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
 • Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

MATERIAŁY W KAMPANII – KARTY PRACY, ULOTKI ORAZ SCENARIUSZE

SCENARIUSZE DLA NAUCZYCIELI

• spotkań z rodzicami
• zajęć z uczniami w wieku 6-9 lat
• zajęć z uczniami w wieku 10-12 lat
• zajęć z uczniami w wieku 13-16 lat

Powyższe scenariusze to propozycja gotowych konspektów do pracy z określoną grupą odbiorców, obejmujących następujące zagadnienia: poczucie własnej wartości, samopoznanie i samoakceptacja w profilaktyce uzależnień.

KARTY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ULOTKI DLA DOROSŁYCH

• dla uczniów w wieku 6-9 lat
• dla uczniów w wieku 10-12 lat
• dla uczniów w wieku 13-16 lat
• dla dorosłych

Ulotki dla uczniów są jednocześnie kartami pracy, zawierającymi ćwiczenia i zadania, dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiające zapoznanie się z treściami przekazywanymi w kampanii, związanymi z samopoznaniem, akceptacją siebie oraz osiąganiem poczucia własnej wartości i adekwatną samooceną. Natomiast materiały dla rodziców będą zawierały wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka, sposobów budowania w nim poczucia własnej wartości przy jednoczesnym kształtowaniu trwałej i satysfakcjonującej więzi z własnym dzieckiem.

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

Formularz zgłoszenia

Zawartość pakietu materiałów 2018

 1. 1. Karta pracy dla uczniów w wieku 6–9 lat „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!” – poprzez ćwiczenia rozwija u dziecka poczucie własnej wartości, kształtuje umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 2. 2. Karta pracy dla uczniów w wieku 6–9 lat „Jaki jestem – jaka jestem?” – poprzez ćwiczenia kształtuje postawy samoakceptacji, zaspokaja potrzeby ekspresji. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 3. 3. Karta pracy dla uczniów w wieku 10–12 lat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!” – poprzez ćwiczenia uczy rozróżniać stany emocjonalne, promuje pozytywne myślenie jako jeden z czynników chroniących przed alkoholem i innymi używkami. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 4. 4. Karta pracy dla uczniów w wieku 10–12 lat „Pomagając innym, staję się lepszym!” – poprzez ćwiczenia rozwija pozytywne cechy charakteru, zwraca uwagę na znaczenie empatii w życiu człowieka, uczy również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 5. 5. Karta pracy dla uczniów w wieku 13–16 lat „Najtrudniej poznać siebie!” – na podstawie ćwiczeń buduje pozytywny obraz własnej osoby, uświadamia powinność dostrzegania swoich mocnych stron. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 6. 6. Karta pracy dla uczniów w wieku 13–16 lat „Akceptuję siebie!” – poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność pozytywnej autoanalizy, rozwija umiejętności pokonywania przeszkód. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 7. 7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „autoportret” – informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4. Nakład: 300 sztuk.

 8. 8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?” – zwraca uwagę na pozytywny wpływ budowania poczucia własnej wartości na rozwój emocjonalny dziecka. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 9. 9. ulotka edukacyjna dla rodziców „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia!” – utrwala zasady budowania własnej wartości, pomaga pogłębiać więzi z dzieckiem. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 10. 10. Dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach kampanii. Format: A4. Nakład: 100 sztuk.

 11. 11. Gadżet – naklejka z kalendarzem. Format: 1/3 A4. Nakład: 200 sztuk.

 12. 12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 8 sztuk.

 13. 13. Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii – warto nimi uhonorować koordynatorów ZTU. Format: A4. Nakład: 50 sztuk.

 14. 14a. Zestaw plakatów profilaktycznych (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 15. 14b. Zestaw plakatów profilaktycznych (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 16. 14c. Zestaw plakatów profilaktycznych (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 8 sztuk.

 17. 15. Plakat na imprezy lokalne – mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 18. 16. Foliowa torba z logo kampanii – w takiej reklamówce można przekazać materiały do szkół. Nakład: 8 sztuk.

 19. 17. Certyfikat dla samorządu (1 szt.) – miasta i gminy zostaną uhonorowane certyfikatem za zaangażowanie w kampanię. Format: A4. Wysyłka certyfikatu w sierpniu.

 20. 18. Certyfikat dla osób i instytucji wspierających lokalnie kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł – osoby i instytucje realizujące kampanię zostaną uhonorowane dodatkowym certyfikatem. Format: A4. Nakład: do 8 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu.

 21. 19. Informator o kampanii (1 szt.) – format A3 do A4, kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU 2017 wraz z formularzem do uhonorowania certyfikatami (pozycja 18.) osób lub instytucji wspierających akcję.

 22. 20. Zegar ścienny – kolorowy, pamiątkowy z logo kampanii, idealny do powieszenia w biurze, klasie lub jako prezent. Nakład: 1 szt.

 23. 21. Przewodnik „Ogólnopolska Diagnoza społeczna uczniów” – zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia w szkołach badań ankietowych. Format: a4. Nakład 8 sztuk. Wysyłka przewodnika w sierpniu 2018 zgodnie z harmonogramem badań.

Formularz zgłoszenia

Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w unikatowym projekcie badawczym, tylko w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umsył.

OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ:

POPULACJA I GRUPA BADAWCZA

Badaną populacją będą uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do badań ankietowych przystępują dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: młodsze klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasa VII i VIII SP.

SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA

Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego kilkadziesiąt pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Badania posłużą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy, wymienionymi powyżej.

TERMINY REALIZACJI BADANIA

KOSZTY I WARUNKI UDZIAŁU W BADANIACH

OPCJA BEZPŁATNA: warunkiem skorzystania z bezpłatnej diagnozy społecznej jest uczestnictwo gminy w kampanii ZTU 2018 (wpisanie w formularz zamówienia specjalnego kodu) oraz kontynuacja uczestnictwa w ZTU w roku 2019 (również poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wpisanym specjalnym kodem do końca marca 2019). Kod do wpisania na zgłoszeniu znajduje się na drugiej stronie okładki oferty.

OPCJA PŁACĘ 50%: samorząd uczestniczy w kampanii ZTU w 2018 roku, realizuje badania jesienią 2018 roku, jednak nie bierze udziału w kolejnej edycji kampanii. Ponosi wówczas koszt 50% za udział i przygotowanie raportu końcowego w wysokości 1230 PLN brutto.

OPCJA PŁACĘ 100%: samorząd, który chce wziąć udział jedynie w badaniach – bez realizacji kampanii ZTU – może zgłaszać się do 31 sierpnia 2018 roku. Badania realizowane są do końca grudnia 2018 roku. Warunkiem otrzymania raportu końcowego jest zapłata 100% wartości badania, czyli kwoty 2460 PLN brutto.

DLACZEGO REALIZACJA BADANIA ZACZNIE SIĘ DOPIERO WE WRZEŚNIU 2019 ROKU?

Wynika to z kilku powodów. Jest to pierwsza w skali kraju tak duża diagnoza społeczna obejmująca swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych. Powinna zatem być dobrze przygotowana. Z drugiej strony samorządy i szkoły winny posiadać odpowiednią ilość czasu na zgłoszenie i realizację badania. Dodatkowo, w związku z reformą oświaty, we wrześniu 2018 roku w szkole podstawowej pojawi się pierwszy rocznik uczniów klas VIII, którzy stanowią część grupy badawczej.

Formularz zgłoszenia