Mamy nagrody w kolejnej kampanii ZTU!
Witkowo, woj. wielkopolskie

W kampanijne działania w Witkowie włączyły się GKRPA w Witkowie, Gimnazjum w Witkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Szkoła Podstawowa w Witkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie oraz Komisariat Policji w Witkowie. Uczniowie z zaangażowaniem przystąpili do kampanijnego konkursu, laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Gmina i Miasto WITKOWO w 2017 roku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz do kampanii „Odpowiedzialny Kierowca”. Kampania ZTU została objęta patronatami honorowymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki. Działania w ramach ZTU są realizowane między 1 kwietnia a 30 listopada 2017 roku.

Głównym celem Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2017 roku jest kształtowanie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, uświadamianie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę, ograniczanie podejmowania zachowań ryzykownych oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze narkotyki).

Tematyka 17. Kampanii zwracała także szczególną uwagę na kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kulturę osobistą oraz gotowość podejmowania inicjatyw.

Otrzymane materiały jako walory edukacyjne, graficzne i praktyczne służą także edukacji młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodzicom w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W w/w kampaniach biorą udział:

  1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.
  3. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.
  4. Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
  5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie.
  6. Komisariat Policji w Witkowie.

W ramach tegorocznej kampanii zorganizowano konkurs plastyczno-literacki „NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI”. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo w osobach:

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie – Aleksandra Mańkowska, Julia Mańkowska, Aleksandra Fijałkowska, Dominik Walczak i Michał Malik.

Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie – Milena Rozum, Bartosz Brodnicki i Aleksander Manuszak.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Partnerzy 2001 – 2014: