XV kampania w naszej gminie!
Krasne, woj. mazowieckie

Gminna Krasne po raz piętnasty wzięła udział w ZTU. Rozpoczęto tradycyjnie spotkaniem Pełnomocnika Wójta Marioli Moraczyńskiej z przedstawicielami szkół, policji oraz pracownikami GOK-u w celu wypracowania działań. – Wychowawcy klas oraz uczniowie bardzo pozytywnie odebrali otrzymane materiały. Szczególnie pomocne okazały się  scenariusze zajęć wsparte  kartami pracy dla uczniów – uważa koordynator z SP w Krasnem.

W ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Gimnazjum Publiczne im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem zrealizowało następujące punkty projektu:

    1) Młodzież Gimnazjum przystąpiła do konkursu plastyczno-literackiego na temat: „Na skrzydłach przyjaźni”, polegającego na narysowaniu lub opisaniu przygody z wybranym bohaterem literackim, który został twoim przyjacielem.

    2) Zajęcia z pedagogiem szkolnym na lekcjach wychowawczych, których głównym celem było kształtowanie postawy empatii i zrozumienia oraz integracja grupy. Przeprowadzono dyskusję na temat: „Razem raźniej”. Materiały do wypełnienia przez uczniów uwrażliwiały na potrzebę przynależności do pozytywnych grup rówieśniczych; „Dobrze, że jesteś…” Kształtowały nawyk okazywania innym pozytywnych uczuć i dostrzegania pozytywnych cech u siebie i innych.

Zwieńczeniem Kampanii było zorganizowanie 1 czerwca imprezy sportowo-rekreacyjnej pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach imprezy przeprowadzono następujące konkurencje sportowe: mecz piłki siatkowej - I m. klasy II B, II m. klasy III B, III m. klasy I  A, mecz piłki nożnej reprezentacji chłopców - I m. klasy III B, II m. klasy II  B, III m. klasy I A, zawody w przeciąganiu liny nauczyciele kontra uczniowie - I m. zajęli uczniowie, II m. zajęli nauczyciele.

W czasie rozgrywek sportowych trwał konkurs plastyczny na temat „Na skrzydłach przyjaźni” oraz konkurs wiedzy na temat: „Jestem aktywny jestem zdrowy”.

Wszyscy zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem.

W  roku szkolnym 2016/2017, uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielonej wraz z nauczycielami również wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

 Główne cele Kampanii to :

 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży
 • Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę
 • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 • wspieranie działalności wychowawczej szkoły poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań oraz konkursów

Cele dodatkowe Kampanii to:

 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z otoczeniem
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości
 • Szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura osobista, podejmowanie pracy zespołowej
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Korzystając z otrzymanych materiałów edukacyjnych przygotowałam gazetkę okolicznościową: ,,Na skrzydłach przyjaźni”, na której umieściłam informacje dotyczące możliwości udziału uczniów i nauczycieli w różnych przedsięwzięciach indywidualnych, klasowych i zespołowych dotyczących realizacji Kampanii. Następnie  przystąpiliśmy do realizacji  zadań, na miarę naszych możliwości.

Wychowawcy klas 0 – III , wykorzystując materiały edukacyjne oraz Karty pracy ,,Mój Przyjaciel” oraz ,,Jaki jestem? – Jaka jestem?” - poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, burzę mózgów oraz warsztaty zespołowe wskazywali i rozwijali u dzieci cechy dobrego przyjaciela, kształtowali umiejętność funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni. Ponadto prowadzone zajęcia rozwijały samoświadomość, budowały poczucie własnej wartości, uczyły nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Wychowawcy klas IV – VI na godzinach wychowawczych , wykorzystując scenariusze zajęć do Kart pracy: „Ile jestem wart?” oraz „Ja i moja grupa”, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia zachęcali do pozytywnego myślenia, i mówienia o sobie i o innych oraz promowali pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu. Nabywali umiejętność podejmowania właściwych decyzji i wyborów.

W klasach starszych oraz na spotkaniach z rodzicami, zostały rozpropagowane ulotki edukacyjne dla rodziców „Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka” oraz „Słuchać, a nie tylko słyszeć”. Utrwalały one zasady dobrej komunikacji z dzieckiem, zwracały uwagę na pozytywny lub negatywny wpływ grupy rówieśniczej.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili również do konkursów plastycznych, na temat: „Jak spędzam wolny czas z moimi przyjaciółmi?” oraz „Jak spędzam wolny czas z moją rodziną?”.

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pomysłowość i technika wykonanych prac była na wysokim poziomie. Wyróżnione prace zostały nagrodzone. Nagrody ufundował Urząd Gminy w Krasnem.

Tegoroczna Kampania zawierała proste ćwiczenia, dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, poszanowania drugiego człowieka, tolerancji wobec innych, postawy zrozumienia, radości przebywania w grupie.

W ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Szkoła Podstawowa w Krasnem  realizowała następujące cele kampanii:

- kształtowanie więzi przyjaźni

- rozwijanie w sobie cech dobrego przyjaciela i poznawanie samego siebie

- kształtowanie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie

- tworzenie i przyjmowanie norm funkcjonowania w grupie

- nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami

- zachęcanie do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

- promowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu

W roku 2017 stawiamy na:

- właściwe zrozumienie znaczenia przyjaźni

- budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego myślenia o sobie i innych

- promowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu

Kampania ZTU 2017 uczy  okazywania pozytywnych uczuć, wzmacnia samoakceptację i poczucie własnej wartości uczniów. Termin realizacji programu to  maj i czerwiec 2017 r. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań kampanii:

 • Barbara Główka – nauczyciel przyrody, wychowawca kl. V – szkolny koordynator programu,
 • Nauczyciele wychowawcy klas VI-IV , Katarzyna Przybylska, Anna Chodkowska
 • Nauczyciele nauczania zintegrowanego, Bożena Frączyk, Wiesława Jakubiak, Bożena Perkowska, Lena Filipczak, Danuta Masłowska
 • Nauczyciel wychowania fizycznego - Wojciech Gołębiewski
 • Nauczyciel świetlicy Ewa Otłowska

Sposób i formy realizacji:

 1. Gazetki ścienne i ulotki

Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę informacyjną na temat kampanii Zachowaj trzeźwy umysł w roku szkolnym 2016/2017, szczegółowo objaśniono zasady uczestnictwa w konkursach związanych z kampanią.

 1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych przeprowadzone wg scenariuszy  i  rozdanie  ulotek  informacyjnych dla rodziców

Wychowawcy klas I-III i IV-VI przeprowadzili na lekcjach wychowawczych pogadanki dla uczniów według scenariuszy kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wykorzystano karty pracy dla uczniów.

W klasach I-III były to następujące tematy: „Mój Przyjaciel” „Jaki jestem? Jaka jestem?”. Główne cele jakie zrealizowano na zajęciach to: kształtowanie więzi przyjaźni i poznawanie samego siebie, budowa poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, praca nad swoimi zachowaniami , nieakceptowanymi przez grupę

W klasach IV-VI omówiono  następujące tematy: „Ja i moja grupa”, „Ile jestem wart?” Cele zrealizowane podczas zajęć: zachęcanie do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, promowanie pozytywnych sposób spędzania wolnego czasu

Wychowawcy klas oraz uczniowie realizujący program bardzo pozytywnie odebrali materiały otrzymane w ramach realizacji założeń programowych kampanii . Szczególnie pomocne okazały się  scenariusze zajęć wsparte  kartami pracy dla uczniów. Zajęcia były bardzo ciekawe dla uczniów i aktywizujące  ich do działania. Scenariusze  dla nauczycieli jako gotowy materiał dydaktyczny były  bardzo przydatne   w realizacji założonych celów Kampanii.

 1. Udział w konkursach kampanii, wyłonienie zwycięzców w szkolnym etapie konkursów

Do konkursu plastycznego „Na skrzydłach przyjaźni” przystąpili uczniowie klas IV-VI. Prace przed wysłaniem do Poznania zostały przedstawione wszystkim uczniom szkoły na wystawie na korytarzu szkolnym. Jury szkolne pod przewodnictwem Dyrektor Iwony Pikus wyłoniło zwycięzców szkolnego etapu. Najładniejsze prace plastyczne w konkursie wykonali: Karolina Fabisiak (klasa VI), Aleksandra Gałecka (klasa VI), Zuzanna Mroczek (klasa VI)

 1. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: „Zachowaj trzeźwy umysł”, gry i konkursy dla dzieci i rodziców

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowano festyn rodzinny pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”. Impreza przeznaczona była dla wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Dla uczniów przygotowano następujące atrakcje: zawody  sportowe - turniej piłki nożnej, gry i zabawy dla najmłodszych, poczęstunek.

Nagrody za udział w konkursach i zawodach zakupione zostały z funduszy, które na ten cel przeznaczył GOPS w Krasnem. Podczas festynu, oprócz zmagań sportowych,  dzieci doskonale bawiły się w parku, w zabawach  uczestniczyli także rodzice.

Atrakcje, z których korzystały dzieci w tym dniu to: Euro Bangee, Łódeczki, Kubuś Puchatek z piłeczkami, Bajdocja

Na koniec imprezy, po wielu zmaganiach w  grach i zabawach sportowych, uczniowie zjedli  pieczone  kiełbaski z bułką i popcorn. Festyn był wspaniałą okazją, aby mile i rodzinnie spędzić wolny czas.

 1. Zajęcia sportowe dla dzieci – wyjazd na krytą pływalnię i rajd rowerowy

W ramach prowadzonej w szkole kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i promocji właściwego spędzania wolnego czasu zorganizowano wyjazdy integracyjne na krytą pływalnię do Chorzel dla klas II, III, V i VI oraz rajd rowerowy dla klasy IV.

Program profilaktyki uzależnień w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł w 2017 roku realizowany w Szkole Podstawowej w Krasnem został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Iwonę Pikus.

Partnerzy 2001 – 2014: