ZTU pomaga realizować program profilaktyki
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

ZTU pomaga realizować program profilaktyki! – Cele kampanii ZTU były spójne z realizowanym w Szkole Podstawowej nr 6 w Siemianowicach Śląskich programem wychowawczym i programem profilaktyki. Uczniowie z ochotą włączali się w kampanijne przedsięwzięcia. Dobrym rozwiązaniem były zaproponowane w tym roku przez organizatorów ZTU karty pracy dla uczniów – opowiada Izabela Kurzyca, koordynator ZTU.

Działania w ramach kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” były podejmowane w maju i czerwcu roku szkolnego 2015/16. Cele kampanii, czyli wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub jej braku, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki nad dziećmi oraz nowoczesna edukacja prozdrowotna o charakterze profilaktycznym były spójne z realizowanym w szkole programem wychowawczym i programem profilaktyki. Realizowano je podczas zajęć świetlicowych, na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, godzinach z wychowawcą i w czasie spotkań z rodzicami. W wykonywanie zadań aktywnie włączali się wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, nauczyciele wychowania fizycznego, pedagog i psycholog. Nie odnotowano zakłóceń w realizacji kampanii.

Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach zaproponowanych przez nauczycieli w szkole w ramach realizacji kampanii. Akcję propagowano wśród całej społeczności szkolnej: 17 oddziałów, tj. 381 uczniów (dziewczynek – 202, chłopców – 179) oraz rodziców uczestniczących w zebraniach w maju 2016r.

Wśród uczniów klas I – III wychowawcy świetlicy przeprowadzili zajęcia „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?”. W trakcie tych spotkań zastanawiali się i wskazywali w swoim otoczeniu te osoby, które stanowią dla nich wsparcie, pomagają im rozwiązywać problemy. Zajęcia doskonale wpisały się w cykl związany w obchodami Dnia Matki i Ojca. Na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej poruszano tematykę związaną ze zdrowym stylem życia i sposobem odżywiania. Zajęcia miały charakter praktyczny. Zostały także urozmaicane zadaniami związanymi z wykonywaniem prac plastycznych, która potem prezentowano na gazetce ściennej w głównym korytarzu szkoły.

Nauka dokonywania dobrych i prozdrowotnych wyborów, wolnych od alkoholu i innych używek stanowiła tematykę lekcji wychowawczych w klasach IV- VI. Pedagog i psycholog podczas zastępstw w klasach starszych poruszali tematykę związaną z emocjami. Uczniowie w czasie tych lekcji utrwalali umiejętność nazywania różnych stanów emocjonalnych i wskazywali sposoby radzenia sobie z niektórymi emocjami.

W trakcie majowych spotkań z rodzicami, w ramach pedagogizacji, wychowawcy klas poruszali tematykę związaną ze skutkami nadopiekuńczości lub słabej opieki nad dziećmi w aspekcie pedagogicznym i psychologicznym.

Podczas kampanii szkolnej rozpowszechniano wśród uczniów i rodziców otrzymane od organizatorów ulotki i gadżety o tematyce profilaktycznej, a po jej zakończeniu rozdano dyplomy najbardziej zaangażowanym uczniom i nauczycielom. Dobrym rozwiązaniem były zaproponowane w tym roku przez organizatorów karty pracy dla uczniów.

Autor: Izabela Kurzyca, wicedyrektor SP nr 6 w Siemianowicach Śląskich, koordynator ZTU

Relację nadesłała Teresa Zawodniak, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice

Partnerzy 2001 – 2014: