W kampanię ZTU włączają się wszyscy!
Zamość, woj. lubelskie

W kampanię ZTU włączają się wszyscy! – W niezwykle różnorodnej kampanii w Zamościu uczestniczyło ok. 3000 najmłodszych mieszkańców oraz ponad 780 dorosłych. – Przedsięwzięcie obfitowało w projekty rekreacyjno-sportowe, pikniki, konkursy oraz działania wolontariuszy – zaznacza Katarzyna Bednarczuk z UM w Zamościu.

– ZTU to kampania bardzo dobrze przygotowana. Oferuje ciekawe, kolorowe, inspirujące materiały profilaktyczne – ocenia Małgorzata Truszyńska–Kutnik, koordynator z SP nr 8.

Do kampanii w Zamościu w 2015 r. przystąpiło 18 podmiotów: Gimnazjum nr 1 ul. Sienkiewicza 5 (obecnie Zespół Szkół nr 2), Gimnazjum nr 2 ul. Lwowska 15, Gimnazjum nr 3 ul. Orzeszkowej 43 (obecnie Zespół Szkół nr 3), Gimnazjum nr 4 ul. Zamoyskiego 4 (obecnie Zespół Szkół nr 4), Gimnazjum nr 7 ul. Peowiaków 30 (obecnie Zespół Szkół nr 2), Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orzeszkowej 43 (obecnie Zespół Szkół nr 3), Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Sienkiewicza 5 (obecnie Zespół Szkół nr 2), Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Prusa 10 (obecnie Zespół Szkół nr 5), Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Śląska 45 ( Szkoła Podstawowa nr 11 i Gimnazjum nr 8), trzy Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu ( ŚOW ul. Zamoyskiego 32B, ŚOW ul. Orzeszkowej 28, ŚOW ul. Peowiaków 68A), trzy Świetlice Środowiskowe Stowarzyszenia „Otwarte Serca” (Nasz Drugi Dom ul. Zamoyskiego 48A, Przytulny kąt ul. Lwowska 15, Słoneczny Promyk ul. obronna 15), Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Podchorążych 2, Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete ul. Ormiańska 4.

Na podstawie ankiet sprawozdawczych podmiotów zaangażowanych w projekt uczestniczyło w nim ok. 3000 najmłodszych mieszkańców naszego miasta oraz ponad 780 dorosłych w szczególności wychowawców, opiekunów, nauczycieli, rodziców, sprzedawców oraz wolontariuszy. Kampania 2015 była niezwykle różnorodna. Tradycyjnie obfitowała w projekty rekreacyjno-sportowe, pikniki, konkursy oraz działania odwołujące się do idei wolontariatu.

„Kampania bardzo dobrze przygotowana – temat bardzo bliski każdemu dotyczący pomocy innym. Ciekawe, kolorowe, inspirujące uczniów ulotki profilaktyczne dotyczące umiejętności i zainteresowań, które można zaprezentować innym. Uczniowie zrozumieli, że dzielenie swej radości z innymi oznacza czerpanie dodatkowej satysfakcji z tego, że druga osoba to docenia, podziwia, gratuluje. I wcale nie chodzi o wielkie rzeczy, nasze życie składa się z wielu drobnych osiągnięć. Jeśli dzielimy się czymś z innymi, to ubogacamy ludzi. Jeśli cieszymy się z czegoś pozytywnego, nasza radość jest pomnażana o liczbę zadowolonych osób” – tak ocenia ZTU – Małgorzata Truszyńska-Kutnik koordynator ze SP nr 8.

Szkoły wchodzące w skład ZS nr 2 (Gimnazjum nr 1 i SP nr 7) zrealizowały projekt „Wspólna drużyna - wspierajmy się razem w profilaktyce”. Projekt to konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki dla szkół podstawowych i gimnazjum, w którym wzięło udział 9 placówek. W ramach konkursu wiedzy odbył się także konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych do którego zgłosiło się 5 szkół. Materiały informacyjne kampanii zostały wykorzystane do pracy z uczniami , materiały dla rodziców rozdano w trakcie wywiadówek . Koordynatorzy szkolni: Małgorzata Józefowicz (Gimnazjum nr 1) i Alicja Szcześniak (SP nr 7).

W Gimnazjum nr 2 zgodnie z tradycją, kampania miała charakter sportowo – rekreacyjny. Zorganizowano w sumie 10 turniejów sportowych. W szkole zrealizowane także m.in. godziny wychowawcze poświęcone skutkom zażywania alkoholu i narkotyków, uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne nt. skutków uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Rodzice uczniów uczestniczyli w zajęciach realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 nt. „Objawy i skutki zażywania dopalaczy”. Rodzice otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne kampanii oraz uczestniczyli w zajęcia „Jak pomagać dzieciom?”. Koordynator szkolny: Elżbieta Tyburska.

Gimnazjum nr 3 i SP nr 3 (Zespół Szkół nr 3) kontynuuje projekty z lat ubiegłych. W ramach kampanii zorganizowano „X Międzyszkolną Imprezę Sportową - Pokolenie J.P. II w hołdzie Polskiemu Papieżowi - Bieg Nadziei”, „ III Szkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców”. Dla uczniów szkoły podstawowej zostały zrealizowane zajęcia profilaktyczne pt. „Co dwie głowy, to nie jedna” oraz „Ja Ty My. Koordynator szkolny: Małgorzata Głąb.

W ramach kampanii w Gimnazjum nr 4 (ZS nr 4) odbyły się warsztaty terapeutyczno-artystyczne z cyklu „ Gramy w jednej drużynie”, podczas których uczniowie poznając swoje możliwości i zdolności tworzyli niepowtarzalne wytwory artystyczne. Uczniowie w czasie godzin wychowawczych, zajęć z pedagogiem otrzymali wiedzę nt. szkodliwości używek, sposobów radzenia sobie z presją grupy. Rodzice byli informowani ulotkami oraz za pomocą gazetki pedagoga szkolnego o prowadzonych działaniach w ramach kampanii. Koordynator szkolny: Renata Sadowska-Bodziuch.

W ZS nr 1 (Gimnazjum nr 7 i SP nr 10) kampania została włączona w całokształt działań wychowawczo – profilaktycznych . W związku z powyższym to szereg projektów zarówno rekreacyjno-sportowych, jak i edukacyjnych. Koordynator szkolny: Monika Kiersztyn (Gimnazjum nr 7) i Renata Panas (SP nr 10).

Podsumowaniem realizowanych w SP nr 8 (ZS nr 5) działań profilaktycznych był Dzień Szkoły bez Przemocy organizowany pod hasłem pomocy innym, integracji i przyjaźni. Odbył się bieg przyjaźni, montaż słowno – muzyczny „Przyjaciele są jak ciche anioły” oraz podsumowanie konkursu plastycznego „Warto pomagać”. Pedagog szkolny wraz z wychowawcami podczas godzin wychowawczych przeprowadził zajęcia z wykorzystaniem ulotek „Ja, Ty, My”. Koordynator szkolny: Małgorzata Truszyńska-Kutnik.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zorganizował Piknik Rodzinny „Razem w samodzielność” połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Jak co roku uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym proponowanym w ramach kampanii. Jednak sami opracowali i wdrożyli konkurs dla całej społeczności uczniowskiej pod hasłem: „Moi najbliżsi – razem lepiej”.

W ramach kampanii uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania taneczno-ruchowe pod hasłem : „Z tańcem za pan brat”. Rodzice uczestniczyli w szkoleniu pt. „Rola rodziców w życiu dziecka” , do nauczycieli zostało skierowane szkolenie pt. „Trudne rozmowy”.

Niezwykle cenny jest projekt „Warto pomagać , bo razem lepiej” . W ramach projektu realizowane były działania rozwijające u uczniów empatię i wrażliwość na drugiego człowieka oraz doskonalące kompetencje społeczne niezbędne do w miarę samodzielnego funkcjonowania w środowisku . Ważnym elementem była także integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym. Koordynator: Katarzyna Bartosiewicz.

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD zaproponowały różnorodność działań: zajęcia plastyczne, integracyjne, Dzień Dziecka oraz turniej tenisa ziemnego na płycie Rynku Wielkiego. Zajęcia profilaktyczne miały na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży negatywnych skutków zażywania środków psychoaktywnych. Odbyły się również zajęcia uczące i uświadamiające dzieci, jak skutecznie odmawiać i radzić sobie w sytuacjach trudnych. Koordynatorzy: Adam Magryta, Karolina Mazurkiewicz, Barbara Kwiatkowska.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” wspólnie z Zarządem Osiedla Zamczysko zorganizowało piknik rodzinny połączony z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł. Podczas pikniku zorganizowana została wystawa sprzętu policyjnego i pokaz tresury psów policyjnych, pokaz zamojskiego Klubu Karate oraz prezentacja robienia cukierków. Zajęcia profilaktyczne oparte były na gotowych scenariuszach dołączonych do materiałów informacyjno-edukacyjnych. W pracy z rodzicami również wykorzystano materiały kampanii. Koordynator: Natalia Kraczek.

Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży przygotowała konkurs plastyczny dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym „To mi szkodzi”, konkurs dla gimnazjalistów „To jest lepsze niż branie”, „Dopalony energią” – cykl zajęć o różnorodnej tematyce pokazującej alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz zajęcia z tańca różnych narodów, zabawy z chustą animacyjną i duszkami emocji, zajęcia decoupage, tworzenie maskotki terapeutycznej. Koordynator Ewa Duma.

W Klubie Młodzieżowym Stowarzyszenia Salvete skoncentrowano się na zajęciach profilaktycznych opartych na filmach „Lekcje przestrogi”. Koordynator: kierownik Klubu Adrian Maziarczuk.

Kampanijne materiały profilaktyczne, ich szata graficzna cieszy się niezmienną, pozytywną oceną nauczycieli , wychowawców, pedagogów. Otwarta formuła działań kampanijnych wielu uczestnikom odpowiada gdyż jest uzupełnieniem statutowej aktywności profilaktycznej. Działania kampanijne w większości placówek to formy realizowane w ramach szkolnego programu profilaktyki lub stałej pracy placówki wsparcia dziennego.

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w dwóch gimnazjach, dwóch szkołach podstawowych i trzech placówkach wsparcia dziennego.

Realizacja kampanii w 2015 r. pokazała , że hasło „Gramy w jednej drużynie” może mieć różne oblicza. Można stworzyć miejską drużynę profilaktyczną, organizacja pozarządowa, zarząd osiedla oraz lokalni przedsiębiorcy mogą działać wspólnie dla dobra społeczności lokalnej a dzieci i młodzież dotknięte niepełnosprawnością mogą tworzyć kluby wolontariusza. Zdjęcia zostały nadesłane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Opracowanie przygotowała Katarzyna Bednarczuk z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość.

Partnerzy 2001 – 2014: