Co dostają uczestnicy największej w Polsce kampanii edukacyjno-profilaktycznej?

ORYGINALNE POMOCE EDUKACYJNE, A NIE PODRÓBKI

Jako uczestnik kampanii ZTU otrzymujesz najlepsze na rynku materiały profilaktyczne: oryginalne, świeże i nowoczesne, bazujące na najnowszych trendach edukacyjnych. Dostajesz profilaktykę, której oczekują pedagodzy, nauczyciele i dzieci. Inne kampanie tylko kopiują pomysły ZTU.

KARTY PRACY – WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁE ULOTKI – NOWOŚĆ!

Odbiorcy kampanii ZTU, czyli dzieci, nauczyciele, rodzice, otrzymują karty pracy. To znacznie więcej niż standardowe ulotki. W odróżnieniu od zwykłych ulotek karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które dają dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ – NOWOŚĆ!

Nauczyciele otrzymują gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych. Mogą je wykorzystać na lekcjach z dziećmi albo na zajęciach z rodzicami. Najwyższej klasy scenariusze lansują pozytywne wartości, normy społeczne, podnoszą kompetencje dzieci i dorosłych. Bardzo ułatwiają też przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia bez nałogów i uzależnień.

DYPLOMY I GADŻETY

W pakiecie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii ZTU otrzymujesz dyplomy i gadżety. Możesz je wykorzystać na lokalnych imprezach i konkursach. Zaangażowanie w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł powinno być nagradzane.

CERTYFIKATY DLA REALIZATORÓW KAMPANII

Zachowaj Trzeźwy Umysł jako jedyna kampania w Polsce korzysta z doświadczenia pełnomocników, przewodniczących komisji RPA i nauczycieli, dlatego osoby, które są zaangażowane w realizację kampanii, otrzymują certyfikaty. Ponadto każdego roku kilkanaście miast i gmin zostaje wyróżnionych członkostwem w Kapitule Trzeźwego Umysłu.

MONIKA CHMIELECKA
Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie):

Przyglądając się ofertom profilaktycznym z całej Polski, do tej pory nie trafiłam na lepszą od Zachowaj Trzeźwy Umysł. Te materiały są nadzwyczaj profesjonalne i solidne. To dlatego kupujemy szkołom zestaw materiałów edukacyjno-profilaktycznych właśnie tej kampanii.

Formularz zgłoszenia

Zadania i założenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016
Dobra opieka – udany start w dorosłość

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

DIAGNOZA PROBLEMU

Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Czasami są one konsekwencją powolnych procesów (jak np. zmiany modelu wychowania dzieci), innym razem mają charakter rewolucyjny (jak np. pojawienie się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnych). Zmienia się struktura zatrudnienia, czas i forma pracy, do której chodzimy, by utrzymać rodziny; zmienia się wreszcie arena polityczna – pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi często nie potrafimy sobie radzić.

Suma tych czynników składa się na nową rzeczywistość, zupełnie inną niż ta, w której wychowywali się rodzice dzisiejszej młodzieży. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne. Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań często rekompensują nam dziś nowe technologie umożliwiające bycie bliżej ludzi, którzy są daleko. Niestety, przy okazji jesteśmy też dalej od ludzi, którzy są blisko.

Brak bliskości może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Emocje te potęgowane są przez medialny przepływ informacji, którego treść stanowią głównie przekazy negatywne, przygnębiające, szokujące.

Opisane czynniki sprzyjają dwóm postawom wychowawczym rodziców: nadopiekuńczości i brakowi opieki.

Rodzice często starają się nadmiernie kontrolować swoje pociechy, aby rozłożyć nad nimi opiekuńczy klosz chroniący je przed zagrożeniami współczesności. Lub odwrotnie – zapracowani, zdominowani potrzebą zapewnienia rodzinie dostatku, zapominają o opiece. Tymczasem obie te postawy wzmagają skłonność dzieci do zachowań ryzykownych, w tym do sięgania po alkohol i inne używki.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ

Nadopiekuńczość przejawia się wyręczaniem dziecka w realizacji zadań, którym jest ono w stanie samo sprostać, traktowaniem dziecka jak swojej własności, nadmiernym pobłażaniem lub kontrolowaniem jego prywatności, rozwijaniem nieporadności oraz poczucia, że życie to wieczne dzieciństwo – bez obowiązków i samodzielności.

Nadmierna kontrola działań dziecka, opieka obejmująca zbyt wiele aspektów życia młodego człowieka i ingerencja w jego/jej prywatność może powodować:

 • Pasywność skutkującą:
  • zbyt wczesną inicjacją alkoholową,
  • skłonnością do eksperymentowania w okresie dorastania.
 • Deficyt w rozwoju poznawczym i społecznym skutkujący:
  • lękliwością,
  • brakiem umiejętności w sytuacjach stresogennych, skutkujący sięganiem po substancje psychoaktywne.
 • Uzależnienie od rodziców skutkujące:
  • brakiem zrozumienia przez rówieśników,
  • wykluczeniem z grupy,
  • ucieczką od środowiska równolatków.
 • Zaburzenia emocjonalne skutkujące:
  • egocentryzmem,
  • infantylnością,
  • uległością,
  • brakiem szacunku.

BRAK OPIEKI

Brak odpowiedniej opieki, zaniedbywanie kontaktu z dzieckiem, nieudzielanie mu/jej odpowiedniego wsparcia lub obarczane nadmiarem obowiązków może prowadzić do:

 • Przedwczesnej „dojrzałości” przejawiającej się podejmowaniem w dzieciństwie zachowań typowych dla osób dorosłych (np. piciem alkoholu, paleniem papierosów, przedwczesnym zachodzeniem w ciążę, ale też podejmowaniem pracy zarobkowej).
 • Osamotnienia przejawiającego się podatnością na kontakty z osobami mającymi skłonność do zachowań ryzykownych.
 • Egoizmu przejawiającego się:
  • obojętnością,
  • brakiem empatii.
 • Obniżonej samooceny przejawiającej się:
  • poszukiwaniem samoakceptacji wśród osób mających negatywny wpływ (sekty, subkultury),
  • poczuciem winy,
  • autoagresją.
 • Poczucia bycia gorszym i poczucia niesprawiedliwości, które przejawiają się:
  • postawą roszczeniową,
  • agresją.
 • Problemów emocjonalnych przejawiających się:
  • oziębłością uczuciową,
  • strachem, lękliwością, zagubieniem.

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI

Opisane mechanizmy wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Jak wspomniano, rodzice nie zawsze umieją przekazać dzieciom wiedzę o właściwych postawach. Dlatego szkoły nie powinny czekać na ich interwencję, ale samodzielnie edukować uczniów, jak niebezpieczne substancje wpływają na zdrowie człowieka i jego relacje społeczne.

Młodzi ludzie, zdobywając doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy. Szkoła jest najlepszym miejscem, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

CELE GŁÓWNE KAMPANII

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki.
 • Wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki.
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

NOWE MATERIAŁY W KAMPANII – KARTY PRACY

Aby skutecznie docierać z przekazem profilaktycznym do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców – trzech wzajemnie warunkujących się czynników – częściowo przekształcamy nasz dotychczasowy, ulotkowo-konkursowy model kampanii w przedsięwzięcie oparte na kartach pracy. Są to materiały, które wymagają od dziecka aktywności. Zawierają różne proste ćwiczenia i zadania, dzięki którym treści profilaktyczne zostaną łatwiej zapamiętane.

Proponujemy młodym ludziom materiały, które redukują zagrożenia wynikające z błędnych modeli wychowawczych. Uczymy asertywności, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, odmowy wypicia alkoholu, zasad zdrowego trybu życia na podstawie uczestnictwa w dyskusji i wypełniania kart pracy.

Dla rodziców mamy ulotki podejmujące problematykę właściwego wychowania dzieci:

Nasze propozycje dla rodziców pomagają im poznać dzieci i zrozumieć ich potrzeby. Wskazują także, co jest ważne w relacji dziecko–rodzic, i jak duże znaczenie ma wspólne spędzanie wolnego czasu.

Nauczycielom oddajemy do rąk scenariusze zajęć z gotowymi ćwiczeniami i opisem teoretycznym, dzięki którym mogą przeprowadzić zajęcia z uczniami albo spotkania z rodzicami i w pełni wykorzystać potencjał kart pracy i ulotek.

Pamiętając jednak o horacjańskiej zasadzie, aby uczyć, bawiąc, nie zapominamy o konkursie plastyczno-literackim i o atrakcyjnej, plakatowej oprawie kampanii, która powinna się kojarzyć z radością, entuzjazmem i twórczym wysiłkiem.

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

Formularz zgłoszenia

Zawartość pakietu materiałów 2016

 1. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 SP „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” – promuje zdrowe produkty i zachowania, ostrzegając przed szkodliwymi, np. alkoholem, papierosami
  Format: A4 do A5
  Nakład: 300 sztuk
 2. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 SP „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?” – wskazuje osoby, które wspierają i mogą pomóc przy rozwiązywaniu problemów
  Format: 2/3 A4
  Nakład: 300 sztuk
 3. Karta pracy dla uczniów klas 4–6 SP „Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać” – uczy dokonywać dobrych i prozdrowotnych wyborów, wolnych od alkoholu i innych używek
  Format: A4 do A5
  Nakład: 300 sztuk
 4. Karta pracy dla uczniów klas 4–6 SP „Moje emocje” – opisuje i nazywa emocje oraz podpowiada, jak sobie z nimi radzić
  Format: 2/3 A4
  Nakład: 300 sztuk
 5. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 GIM „Jak radzić sobie z problemami?” – na podstawie drzewka decyzyjnego uczy rozwiązywania sytuacji problemowych, w tym związanych z alkoholem
  Format: A4 do A5
  Nakład: 300 sztuk
 6. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 GIM „Wolność, odpowiedzialność” – zwraca uwagę na znaczenie relacji rówieśniczych
  Format: 2/3 A4
  Nakład: 300 sztuk
 7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa „Pod dobra opieką” – informuje o konkursie dla dzieci, promując dobre wzorce opieki
  Format: A4
  Nakład: 300 sztuk
 8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Troszczę się o Ciebie” – zwraca uwagę na negatywne konsekwencje nadopiekuńczości lub braku opieki nad dzieckiem
  Format: A4 do A5
  Nakład: 150 sztuk
 9. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Dobra opieka daje moc” – utrwala zasady dobrej komunikacji z dzieckiem
  Format: A4 do A5
  Nakład: 150 sztuk
 10. Dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach kampanii
  Format: A4
  Nakład: 100 sztuk
 11. Gadżet – wlepki samoprzylepne, które cieszą się ogromną popularnością dzieci i młodzieży
  Nakład: 100 sztuk
  Format: 1/3 A4
 12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – wspaniała pomoc edukacyjna dla uczestników kampanii
  Format: A4 (ok. 20 stron)
  Nakład: 8 sztuk
 13. Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii – warto nimi uhonorować koordynatorów ZTU
  Format: A4
  Nakład: 50 sztuk
 14. Zestaw plakatów profilaktycznych (4 rodzaje po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii
  Format: B3
  Nakład: łącznie 32 sztuki
 15. Duży plakat na imprezy lokalne – sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody
  Format: B2
  Nakład: 8 sztuk
 16. Foliowa torba z logo kampanii – w takiej reklamówce można przekazać materiały do szkół
  Nakład: 8 sztuk
 17. Certyfikat dla samorządu (1 szt.) – miasta i gminy zostaną uhonorowane certyfikatem za zaangażowanie w kampanię
  Format: A4
 18. Certyfikat dla osób i instytucji wspierających lokalnie kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł – osoby i instytucje realizujące kampanię zostaną uhonorowane dodatkowym certyfikatem
  Format: A4
  Nakład: 8 sztuk
 19. Kalendarz do powieszenia na ścianie ZTU 2016 (1 szt.) – to idealny gadżet dla koordynatora kampanii
Formularz zgłoszenia

Rekomendują nas:

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:WACŁAW LIGĘZA
Burmistrz Miasta i Gminy Bobowa (woj. małopolskie):

Zachowaj Trzeźwy Umysł ma świetny program, który powinien być kontynuowany! Uczestniczymy w kampanii, ponieważ zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie przestrzegali zasad życia w trzeźwości. Zachowaj Trzeźwy Umysł dostrzega różne problemy społeczne – jak alkohol, papierosy, dopalacze – ale najważniejsze jest to, że młodzi ludzie chętnie biorą udział w tej kampanii.

Pamiętajmy, że naród trzeźwy jest narodem z przyszłością.

JACEK ROGOZIŃSKI
Wójt gminy Łęczyca (woj. łódzkie):

Zagrożenia na młodych ludzi czyhają wszędzie, może to być boisko, toaleta szkolna, sklepik. Dlatego warto tę kampanię promować wśród dzieci i młodzieży, uświadamiając, że używki nie pomagają w osiąganiu sukcesów.

Dla młodego człowieka przekaz tej kampanii może oznaczać np.: nie daj się skusić wszechobecnym używkom, bądź otwarty na świat bez różnego typu dopalaczy.

MIECZYSŁAW SPIEREWKA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów w Brusach (woj. pomorskie):

Gdyby nie było profilaktyki, świadomość społeczeństwa byłaby zerowa. A tak dzięki kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł młodzież wie, co jest szkodliwe, trafiamy też z profilaktyką do rodziców. Sukces tej kampanii polega na tym, że działamy z powodzeniem na wielu polach.

Dawno temu, bo w 2006 roku, przystąpiliśmy do Zachowaj Trzeźwy Umysł zupełnie w ciemno. I do dziś ta kampania spełnia nasze oczekiwania. Współdziałamy z policją, realizując też projekt Odpowiedzialny Kierowca.

ZDZISŁAWA IWANIEC
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bobowa (woj. małopolskie):

Do Zachowaj Trzeźwy Umysł od lat z sukcesami przystępują wszystkie nasze szkoły. Ta kampania promuje zdrowy styl życia i aktywność młodych ludzi. I to jest najważniejsze, żeby dzieci i młodzież weszły w dorosłość z trzeźwym umysłem.

WŁADYSŁAW GOŁĘBIOWSKI
Wójt gminy Marcinowice (woj. dolnośląskie):

Samo sformułowanie „zachowaj trzeźwy umysł” jest bardzo dobre, bo nawet nie pijąc alkoholu, musimy przecież działać trzeźwo, z rozsądkiem. Trzeźwość dzieci i młodzieży, trzeźwość w rodzinie, na drodze – to wszystko są niezwykle ważne sprawy. O tym trzeba bezustannie przypominać.

Trzeba też mieć świadomość, że profilaktyka to nie jest różdżka czarodziejska, to są małe kroki wymagające cierpliwości, które na pewno przyniosą efekty.

WALDEMAR GOSEK
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie):

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest potrzebna w szkołach, przynosząc widoczne efekty. Najważniejsze jest przypominanie dzieciom i młodzieży, żeby trzeźwość umysłu zachowywać w każdej sytuacji. Z drugiej strony skuteczną profilaktyką objęta jest cała rodzina, to uczeń staje się przekaźnikiem między rodzicami czy dziadkami.

Formularz zgłoszenia