Antystresowe warsztaty na finale ZTU!
Chorzów, woj. śląskie

W kampanijne inicjatywy w Chorzowie włączyło się blisko 2300 uczniów. Dzieci i młodzież zaproszono do udziału w konkursach ZTU, spotkaniach integracyjnych, kółkach zainteresowań, festynach i obchodach „Dnia Sportu”. Uroczyste miejskie podsumowanie kampanii odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury, połączono je z warsztatami antystresowymi przeprowadzonymi we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie.

Materiały kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca zostały pobrane na spotkaniach z pedagogami szkolnymi w Młodzieżowym Domu Kultury przez 18 szkół (12 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych), sprawozdanie z realizacji kampanii złożyło 13 szkół (8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów).

Szacunkowa ilość uczestników biorących udział w kampanii to blisko 2300 osób (ok.1.800 uczniów szkół podstawowych i 500 uczniów gimnazjów). Przekazano do organizatorów kampanii - 169 prac plastycznych i 21 prac literackich. Dodatkowo 29 listopada 2017r. wraz z uroczystym miejskim podsumowaniem kampanii w sali widowiskowej Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się warsztaty pod nazwą „Stres w powietrzu i w Twoich rękach, czyli nie stresuj się stresem”, w których wzięło udział ponad 120 osób w tym laureaci kampanii. Warsztaty przeprowadzono we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie.

W oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną omówiono „mechanizm” działania stresu, wspólnie z uczniami zbudowano jego definicję. Uczestnicy projektu poznali kilka technik relaksacyjnych pozwalających na wyciszenie się w sytuacji problemowej, wykonywali ćwiczenia oddechowe. Uczniowie zwizualizowali stres tworząc grupowe prace plastyczne i poprzez przyklejanie małych karteczek mogli go „okiełznać” opisując to, co pozytywnego ma lub może mieć ten konkretny stres. Mając do dyspozycji folię bąbelkową, druciki kreatywne, taśmy klejące i kolorowy papier samoprzylepny uczestnicy projektu wykonywali własne „gniotki” antystresowe stworzono różne gadżety pozwalające na zredukowanie poziomu stresu.

Działania w szkołach w ramach kampanii:

- przeprowadzono w klasach pogadanki przybliżające uczniom wiedzę na temat kampanii, konkursów, regulaminów uczestnictwa;

- poinformowano uczniów i rodziców o przystąpieniu szkoły do kampanii poprzez rozwieszenie plakatów, zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły, wpisanie informacji w dzienniku elektronicznym „Librus”

- we współpracy z nauczycielami, bibliotekarzami, wychowawcami świetlicy rozpropagowano konkurs plastyczno-fotograficzny „Na skrzydłach przyjaźni”

- prowadzono indywidualne rozmowy z uczniami mobilizujące do udziału w konkursach

- przygotowano z uczniami prace na konkurs plastyczno-literacki „Na skrzydłach przyjaźni”;

- w ramach godzin wychowawczych zostały zrealizowane z uczniami warsztaty pod hasłem „Mój przyjaciel”, „Jaki jestem? Jaka jestem?” „Ile jestem wart?”

- przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy na temat przyjaźni, obrazu własnej osoby, grupy rówieśniczej i jej wpływu na zachowanie, wzmacniania poczucia własnej wartości;

- m.in. w ramach spotkań z rodzicami rozdawano ulotki

- założenia obu kampanii były realizowane podczas wyjazdów na Zieloną Szkołę, gdzie dzieci wspólnie spędzały czas wolny, bawiły się.

- wiele szkół realizowało tegoroczne założenia kampanii podczas obchodów „Dnia Sportu”

- SP 24 dodatkowo zostały przeprowadzone zajęcia grupowe w klasach czwartych poświęcone poznawaniu siebie, swoich mocnych stron, nazywaniu uczuć i radzeniu sobie

w trudnych sytuacjach

- SP 17 – uczniowie byli zaangażowani w przygotowanie gazetek informacyjnych z hasłami kampanii, szkolny Dzień Sportu odbył się pod hasłem „Ja i moja grupa”, realizacja programu profilaktycznego KIWI dla klas szóstych, uczniowie przygotowali przedstawienie pt. „O tym, co jest najważniejsze na świecie”, wybory na „Króla i Królową Uprzejmości” oraz w kl. 4-6 na „Miss i Mistera Uprzejmości”, udział w Rajdzie Szkół Samorządowych – wskazanie na aktywny sposób spędzania czasu wolnego.

- SP 25 – zajęcia dla uczniów kl.4 i ich rodziców w ramach realizacji programu antynikotynowego edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”; dzień sportu połączony z wizytą uczniów z polskiej szkoły na Ukrainie; uczniowie klas starszych przygotowali zajęcia integracyjne dla dzieci z klas I w ramach akcji „Razem z pierwszakami – bądźmy przyjaźni dla siebie”

- SP 14 – konkurs plastyczny odbywał się w ramach kółka zainteresowań „Porusz Umysł”, odbyło się również spotkanie z pracownikiem Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Kocimiętka”;

- wykorzystano ulotki dotyczące bezpieczeństwa w mieście, na wsi, w drodze do szkoły i do domu

- SP 34 - zajęcia w klasach 6 – odpowiedzialność karna nieletnich, zajęcia dotyczące narkotyków i dopalaczy „Prawda i mity”

- SP 13 – „Dzień Sportu” uczniowie integrowali się, wzajemnie wspierali, współpracowali ze sobą, pogłębiali relacje koleżeńskie; współpraca z Ośrodkiem Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom – zrealizowano programy dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych oraz dotyczące cyberprzemocy.

- SP 22 – prelekcja dla rodziców i Rady Pedagogicznej na temat dopalaczy, wykorzystanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas przygotowywania uczniów do egzaminu na kartę rowerową, szkolne obchody Światowego Dnia Autyzmu – nawiązanie do tematu przewodniego kampanii „Na skrzydłach przyjaźni”.

- SP 29 – wystawa ze zdjęciami laureatów poprzednich kampanii

- GIM 5 – festyn środowiskowy „Zainwestuj w swoje zdrowie” – promowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego; przygotowanie gazetki informacyjnej na temat szkodliwości „dopalaczy”; realizacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”; zorganizowanie stoiska ze świeżo wyciskanymi sokami owocowymi; udział uczniów w miejskim konkursie wiedzy o ruchu drogowym

- GIM 3 – szkolny festyn z różnymi stoiskami (artystyczne, fotograficzne, kulinarne, występy uczniów); współpraca z Ośrodkiem Integracji Społecznej – projekt PaT – troje uczniów zakwalifikowano do chorzowskiej grupy teatralnej działającej w ramach tego projektu, co umożliwi im nawiązywanie relacji przyjacielskich, wspólne działanie i wzajemną pomoc, a także realizowanie swoich pasji.

- GIM 10 – gazetka tematyczna „Bezpiecznie na drodze”; spotkanie z ratownikami WOPR – zasady udzielania pomocy przedmedycznej; zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego „Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek?”

- GIM 1 – stoisko z ulotkami z kampanii podczas szkolnego festynu oraz „zabawa” alkogoglami, quiz dotyczący wiedzy sportowej oraz problematyki uzależnień

- GIM INTEGRACYJNE – realizacja programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, prelekcja dla rodziców i Rady Pedagogicznej na temat dopalaczy.

Sprawozdanie nadesłała Małgorzata Grabiańska-Kosior, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie

Autor: Małgorzata Grabiańska-Kosior, Justyna Szturma - koordynatorki ZTU na terenie Chorzowa, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Partnerzy 2001 – 2014: