Dostrzegamy to, co w człowieku najważniejsze
Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie

Kampanijne zajęcia w Grudziądzu realizowano w Placówkach Wsparcia Dziennego oraz Placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. – Zajęcia bardzo podobały się dzieciom i młodzieży. Uczestniczy byli aktywni, chętnie brali udział w dyskusjach i zadaniach artystycznych – mówi pedagog Magdalena Gzella. ZTU promowano też w trakcie Grudziądzkich Dni Trzeźwości na rodzinnym festynie i piłkarskim turnieju.

W projekcie „Na skrzydłach przyjaźni”, realizowanym w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Placówkach Wsparcia Dziennego oraz Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczestniczyli uczniowie klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjaliści. Każda z grup odbyła 45-minutowe spotkanie. Uczestnicy zajęć byli podzieleni ze względu na wiek. Zajęcia odbywały się na przełomie maj – czerwiec 2017r. w PWD oraz październik – listopad w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zajęcia miały na celu kształtowanie przyjaźni, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie w sobie cech dobrego przyjaciela. Ważnym elementem było zachęcanie do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych oraz promowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, uczniowie będą mogli wystrzegać się grup mogących mieć na nich zły wpływ, np.: stosujących uzależniające substancje, nie stosujących się do powszechnych zasad funkcjonowania w społeczeństwie.

Podobnie sytuacja ma się z uświadamianiem sobie swoich dobrych cech, ze wzmacnianiem samooceny. Osoby, które poznały swoją prawdziwą wartość, nie mają potrzeby udowadniania jej w sposób destrukcyjny, są obojętne na negatywne wpływy otoczenia, nie ulegną pokusie zażywania substancji szkodliwych i uzależniających.

Podczas zajęć młodsze dzieci słuchały opowiadania o „Dwóch ołówkach”, potem dyskutowały na temat postępowania bohaterów, wartości przyjaźni, potrzeby pomocy przyjacielowi. Uczniowie poszukiwali cech prawdziwego przyjaciela. Podobny cel miała zabawa w „Prawda czy fałsz” (uczniowie sami proponowali cechy prawdziwego lub nie przyjaciela, potem odpowiadali za pomocą haseł „Prawda” lub „Fałsz”). Dzieci miały też czas na rysowanie portretu przyjaciela (nawet jeśli był wymyślony, lub po prostu był członkiem ich rodziny) i na zabawy ruchowe.

Grupa dzieci z klas 1-3 wzięła udział w zajęciach pt. „Mój przyjaciel” oraz „Jaki jestem? Jaka jestem?”. Zajęcia miały na celu kształtowanie więzi przyjaźni, rozwijanie w sobie cech dobrego przyjaciela, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie oraz współpracy, tworzenie oraz przyjmowanie norm funkcjonowania w grupie, dzieci pracowały nad niektórymi swoimi zachowaniami nieakceptowanymi przez grupę. W podsumowaniu zajęć uczniowie zastanawiali się nad znaczeniem sentencji Jana Pawła III „Prawdziwy przyjaciel to ten, dzięki któremu staję się lepszy”.

Grupa starsza podczas zajęć zastanawiała się nad swoimi wartościami, kształtowana była umiejętność współpracy, uczniowie byli zachęcani do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych, ważnym elementem było też promowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Podczas zajęć dzieci grały grę „Wstają wszyscy, którzy…”, mającą pokazać podobieństwa i różnice między uczestnikami. Zabawa zakończona została dyskusją na temat „Jak się czułeś, gdy znalazłeś osoby podobne do Ciebie?”, „Co czułeś, gdy spotkałeś osoby, różniące się od Ciebie wyglądem?”.

Aby wyraźnie pokazać uczniom, że „Nie szata zdobi człowieka”, zostały pokazane im dwa kamienie, jeden był jasnym kryształem, drugi z pozoru wydawał się szary i zwykły. Dzieci określały, który kamień bardziej im się podobał. Po podjęciu decyzji osoba prowadząca zajęcia odwróciła szary kamień, który w środku okazywał się pięknym kwarcem. Następnie została zainicjowana dyskusja na temat, że to co w człowieku najważniejsze, jest niewidoczne na pierwszy rzut oka: charakter, talent, relacje z innymi, więc nie należy oceniać człowieka po wyglądzie, gdyż najważniejsze jest to jak dana osoba się zachowuje w stosunku do innych i jakie ma cechy charakteru.

Podczas zajęć pojawił się też element pracy plastycznej, dzieci odrysowywały swoje dłonie i umieszczały na nich informacje o swoich sukcesach, największych zaletach, osobach które ich lubią. Potem porównywały swoje rysunki z kolegami i szukały cech wspólnych. Po zakończeniu zabawy przyszedł czas na dyskusję dotyczącą samopoczucia w sytuacji, gdy przebywa się z osobami podobnymi do siebie oraz jak należy zachować się wobec ludzi z innych grup, którzy lubią coś innego niż my.

Odbyły się również zajęcia pt. „Razem raźniej”. Uczestnicy zajęć wraz z wychowawcą wypisali elementy, które budują i niszczą więzi międzyludzkie. Wśród budujących wymieniali: zaufanie, szczerość, rozmowę, wspólne zainteresowania, miłość. Wśród niszczących: kłótnie, obgadywanie, namawianie do złych rzeczy, brak zaufania, zazdrość itd. Gimnazjaliści wymieniali również pozytywny wpływ grupy rówieśniczej oraz negatywny. Pozytywny: pocieszanie, wspólni znajomi, zgoda, pozytywne myślenie, kreatywne spędzanie czasu. Negatywne: brak czasu, zazdrość, namawianie do brania narkotyków, picia alkoholu itd. Na zakończenie zajęć młodzież wypełniała karty pracy, które były podsumowaniem ich myśli oraz dyskusji.

Zajęcia z cyklu ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, które nawiązywały do PRZYJAŹNI I KREATYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO bardzo podobały się dzieciom i młodzieży. Uczestniczy przestrzegali ustalonych na początku zajęć zasad, byli aktywni, chętnie uczestniczyli w zajęciach, dyskusjach, w zadaniach artystycznych. Dzieci kształtowały postawę empatii i zrozumienia wobec innych, kształtowały świadomość i konsekwencję podejmowanych decyzji, uwrażliwiały się na drugą osobę, pozytywnie spędzały czas wśród swoich rówieśników i przypomniały sobie o różnych, kreatywnych sposobach spędzania czasu wolnego.

Podsumowaniem spotkań był cytat Arystotelesa „Przyjaciele - jedna dusza w dwóch ciałach”, uczniowie próbowali własnymi słowami wytłumaczyć znaczenie tej sentencji.

W ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości zorganizowane były akcje profilaktyczne, które promowały kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. Były to między innymi Rodzinny festyn „Toys party”, na którym rozstrzygnięty został wewnętrzny konkurs plastyczny pt. „Przyjaźń uskrzydla”. Oprócz wspólnej zabawy, korzystania z mnóstwa atrakcji, zorganizowane zostało kalambury z hasłami promującymi prawidłowe relacje, znaczenie przyjaźni. Kolejną imprezą organizowaną w ramach GDT był turniej piłki nożnej. W Turnieju brały udział drużyny:

  1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie
  2. Dom Dziecka w Rypinie
  3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie
  4. Dom Dziecka w Chełmnie
  5. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody las” w Toruniu
  6. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

Podkreślano znaczenie zdrowej rywalizacji, sportu jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz wspaniałej zabawy, która uczy nie tylko jak być sprawnym, ale także współdziałania. Kampania ta zaznaczyła się w działaniach naszych Placówek.

Autor: Magdalena Gzella - pedagog Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

Partnerzy 2001 – 2014: