Z zaangażowaniem działamy w ZTU!
Dzierżoniów, woj. dolnośląskie

Z zaangażowaniem działamy w ZTU! Do kampanii ZTU 2017 w Gminie Miejskiej Dzierżoniów włączyły się Szkoły Podstawowe nr 3,5,6,9, Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Gimnazjów nr 3. Na lekcjach wykorzystywano karty pracy ZTU, uczniowie wzięli też udział w kampanijnych zajęciach i konkursach. Aktywne działania koordynatorów objęły organizację profilaktycznych inicjatyw i pedagogizację rodziców.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej działania rozpoczęto 27 marca, trwały do połowy czerwca i kontynuowane będą w następnym roku szkolnym od września do połowy listopada 2017 r. Hasłem tegorocznych działań dla uczniów i całego środowiska lokalnej społeczności było: „Na skrzydłach przyjaźni".

Działania realizowane były m.in. podczas Szkolnego Dnia Zdrowia oraz w ramach doraźnej pracy szkoły. Uczniowie mogli wziąć udział w konkursach profilaktycznych i innych przedsięwzięciach, do czego byli zachęcani. Koordynatorem działań była pedagog szkolny Iwona Śliwka. Aktywnie współpracowali z koordynatorem Szkolny Koordynator Promocji Zdrowia, wychowawcy klas i świetlicy oraz nauczyciele przedmiotów - j. polskiego i plastyki, a także pielęgniarka szkolna.

Przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne z kartami pracy: w klasach 1-3 „Mój przyjaciel" oraz „Jaki jestem? Jaka jestem?" (24-28 kwietnia), a w klasach 4-6 „Ja i moja grupa", „Ile jestem wart?" (24-28 kwietnia). Odbył się Konkurs literacko-plastyczny „Na skrzydłach przyjaźni" - zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej (albo plastyczno-literackiej) obrazującej przygodę z wybranym bohaterem literackim, który został przyjacielem dziecka. Nauczyciele pomagali uczniom sprawdzając merytoryczność i poprawność prac. Na terenie szkoły nagrodzono uczniów dyplomami i książeczkami „Kodeks Zdrowego Życia", a prace przesłano pocztą do Stowarzyszenia Dziennikarzy i Producentów Radiowych w Poznaniu.

Odbył się również konkurs zespołowy dla klas i świetlicy szkolnej „Przyjaźń", który polegał na zobrazowaniu hasła „Przyjaźń" za pomocą obrazu, tekstu, dźwięku. Uczestnicy przygotowali prezentację i mini-filmiki na zadany temat. Tymczasem nagrodzono i przesłano do Poznania 1 pracę z kl. 5b, ale ponieważ konkurs ten trwa nadal, do końca listopada 2017 r., przesłane zostaną kolejne prace.

Chętni uczniowie/wolontariusze pomagali przy stoisku profilaktycznym ZTU podczas Szkolnego Dnia Zdrowia (16 maja 2017r.), prowadzonym przez pedagoga szkolnego, psychologa i pielęgniarkę szkolną. Odbył się wówczas zagadkowy konkurs o zdrowiu, profilaktyce i przyjaźni. Uczniowie propagowali hasła profilaktyczne i prozdrowotne poprzez pisanie ich kolorową kredą na boisku przyszkolnym i wykonanie rysunków o zdrowiu. Rozdawano ulotki dla dzieci, dla rodziców i innych dorosłych. Dzieci nagrodzono profilaktycznymi naklejkami ZTU 2017.

W dniu zebrań z rodzicami przeprowadzono kampanię informacyjną w formie ulotek oraz pedagogizację rodziców „Słuchać, a nie tylko słyszeć” w formie warsztatowej.

Informacje o szkolnych działaniach kampanii ZTU 2017, materiały i plakaty kampanii umieszczano w gazetkach szkolnych, na szkolnej stronie internetowej www.sp3.dzierzoniow.szkolnastrona.pl i szkolnym Facebooku.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte koordynatorem kampanii i realizatorem była pedagog szkolny Teresa Kuruc. W ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzono następujące działania:

 1. Uczniowie, wychowawcy, nauczyciele i rodzice, zostali zapoznani z celami i założeniami kampanii poprzez pogadanki, rozdanie ulotek oraz za pośrednictwem e-dziennika.
 2. Rozpropagowano akcję w formie szkolnej gazetki, w której m.in. zwrócono szczególną uwagę na możliwość udziału w konkursie. Wykorzystano ulotki przygotowane przez organizatora.
 3. Wykorzystując ulotki przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach: a) I - „Trudne słowa, łatwe słowa", b) II - „Jaki jestem?", c) III: .„Mój przyjaciel", d) IV „Ile jestem wart?", e) V i VI:. „Ja i moja grupa".
 4. We współpracy z wychowawcą klasy VI a został zorganizowany w okolicy szkoły uroczysty marsz profilaktyczny pod hasłem: „Przyjaźń dodaje skrzydeł", wykorzystano dostarczone materiały. Podczas przemarszu wygłaszano hasła, zgodnie z treścią zawartą w ulotkach oraz wykorzystano hasła przygotowane samodzielnie przez uczniów w formie transparentów. Wykonano zdjęcia, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 5. Udzielano indywidualnych porad dot. zasad udziału w konkursie zaproponowanym przez organizatorów kampanii.

W realizowanych przez szkołę działaniach w ramach kampanii udział wzięli uczniowie klas I-VI. Przekazano rodzicom uczniów klas I-VI ulotki informacyjne na wywiadówkach oraz wywieszono w szkole plakaty. Wysłane zostały do organizatora kampanii prace plastyczne nt. „Na skrzydłach przyjaźni".

W ramach realizacji tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni" w Szkole Podstawowej nr 6 im. Wandy Chotomskiej wykorzystano ulotki do stworzenia gazetki szkolnej przy głównym wejściu oraz w gabinecie pedagoga/psychologa w celu rozpowszechnienia informacji, zarówno dla rodziców jak i uczniów, o kampanii ZTU 2017.

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Dzierżoniowie, zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne oraz rozmowy z uczniami wszystkich klas, mające na celu wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci. Celem spotkań w klasach było uświadomienie uczniom siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę oraz przećwiczenie sposobów na skuteczne odmawianie osobie, która namawia do spróbowania substancji zakazanych.

Zadania realizowane w ramach kampanii miały przyczynić się do ograniczenia przez dzieci zachowań ryzykownych oraz wspieranie działalności wychowawczej szkoły w zakresie edukacji prozdrowotnej. Edukacja prozdrowotna odgrywa ważną rolę podczas całego procesu wychowawczego, której głównym celem jest zapobieganie próbowania przez dzieci środków uzależniających, jak również uświadomienie uczniom szkodliwości tych substancji i skutków ich zażywania (alkohol, papierosy, dopalacze, inne substancje).

Uczniom i nauczycielom rozdane zostały ulotki informacyjne związane z kampanią, których treść została omówiona w klasach. Następnie uczniowie z każdej klasy zostali zaangażowani do wspólnego wykonania gazetki klasowej przy użyciu ulotek. Przeprowadzono także, dyskusje na temat szkodliwości alkoholu, papierosów i innych używek w celu zniechęcenia do eksperymentowania. Uczniowie opowiadali przykłady od czego można się uzależnić, z jakimi konsekwencjami mamy później do czynienia (np. pogorszony stan zdrowia, zaburzone relacje rówieśnicze) i gdzie szukać pomocy. Koordynatorem działań była psycholog szkolny Monika Błażkowska.

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł podjęto szereg działań, które propagowały idee kampanii, takich jak:

 1. Szkolny Festiwal Talentów, w którym swoje umiejętności i talenty zaprezentowali wszyscy chętni uczniowie szkoły z klas I-VI. Uczniowie, którzy chcieli zaprezentować swoje wyjątkowe umiejętności (taneczne, akrobatyczne, sprawnościowe, wokalne, literackie, plastyczne), zgłosili chęć wystąpienia w „Festiwalu Talentów", który był prowadzony i organizowany przez Samorząd Uczniowski. Występy odbywały się na sali gimnastycznej i trwały ok. 2 godzin. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni brawami oraz słodkimi upominkami.
 2. Szkolny Konkurs na Klasowy Plakat Profilaktyczny „Nie biorę, nie palę, nie piję! Zdrowo żyję!" dla klas I-VI. W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł wychowawcy w klasach prowadzili pogadanki profilaktyczne, później cała klasa wspólnie przygotowała plakat o tematyce profilaktycznej. Zebrane plakaty od wszystkich klas I-VI oceniła komisja konkursowa. Wyłonione zwycięskie klasy na apelu podsumowującym rok szkolny otrzymały dyplomy i nagrody. Plakaty zostały wywieszone w gabinetach i na korytarzach szkolnych.
 3. Pedagog szkolny wspólnie z Samorządem Uczniowskim przygotował gazetki profilaktyczno-informacyjne dla uczniów i rodziców w oparciu o materiały Kampanii.
 4. Przeprowadzone zostały pogadanki na lekcjach wychowawczych z wykorzystaniem otrzymanych materiałów i ulotek. Wychowawcy klas I-VI w ramach działań związanych z kampanią w oparciu o scenariusze i ćwiczenia zawarte w kartach pracy prowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami.
 5. Pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Izabela Kobylańska przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas IV-VI, uczniowie zdefiniowali pojęcie „uzależnienie", poznali rodzaje i mechanizm uzależnienia oraz sposoby asertywnego odmawiania.
 6. Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Danuta Chorowska na spotkaniu z rodzicami uczniów klas VI przeprowadziła prelekcję - „Jak chronić dziecka przed uzależnieniami". Psycholog zwrócił uwagę na pozytywny i profilaktyczny wpływ dobrej komunikacji z dzieckiem.
 7. Pedagog szkolny w ramach profilaktycznych zajęć warsztatowych z uczniami klas IV -V omawiał problematykę zachowań ryzykownych - uzależnienia, agresja i przemoc. Uczniowie obejrzeli filmy profilaktyczne „Nikotyna legalny narkotyk", „Nóż", „Dopalacze!". W klasach I-III pedagog przeprowadził zajęcia na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach szkolnych i domowych. Uczniowie obejrzeli film profilaktyczny „Jestem bezpieczny", poznali numery alarmowe, odgrywali scenki uczące jak się zachować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
 8. Uczniowie klas I -VI wzięli udział w ogłoszonym w szkole konkursie „Na skrzydłach przyjaźni". Wszystkie zgłoszone prace oceniła komisja konkursowa, wyróżnione i nagrodzone prace zostały przesłane do biura kampanii. Koordynatorem szkolnej kampanii była pedagog szkolny Joanna Pazdańska.
 

W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów koordynatorem działań realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł była pedagog Lidia Kuźniar. W ramach kampanii w Gimnazjum nr 1 podjęło następujące działania:

 1. Rozpropagowano kampanię w środowisku szkolnym poprzez rozwieszenie plakatów oraz rozpropagowanie ulotek.
 2. Ogłoszony został konkurs plastyczno- literacki „Na skrzydłach przyjaźni".
 3. Podczas II Pikniku Zdrowia i Bezpieczeństwa prowadzono kampanię profilaktyczno-informacyjną wśród uczniów w formie ulotek. Odbył się również happening pn. „Pokażcie, czym jest dla Was przyjaźń", podczas którego uczniowie i nauczyciele dokonywali samopoznania za pomocą psychotestu „Czy nadajesz się na przyjaciela?". Działaniem zostało objętych 11 klas.
 4. Wychowawcy pięciu klas pierwszych przeprowadzili zajęcia profilaktyczne pt. „Dobrze, że jesteś". W siedmiu klasach pedagog szkolna przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Razem raźniej".
 5. W dniu zebrań z rodzicami przeprowadzono kampanię informacyjną w formie ulotek oraz pedagogizację rodziców „Słuchać, a nie tylko słyszeć" w formie warsztatowej, a wychowawcy pięciu klas pierwszych przeprowadzili zajęcia z rodzicami na temat „Rodzina, a grupa rówieśnicza".
 

W Zespole Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie koordynatorem tegorocznej szkolnej kampanii był psycholog szkolny Olga Popowicz. Kampanią objęto 514 uczniów. Otrzymane materiały profilaktyczne, edukacyjne i konkursowe wykorzystano w następujący sposób:

 1. Karty pracy dla uczniów „Dobrze, że jesteś... " wykorzystane zostały podczas zajęć wychowawczych przeprowadzonych przez psychologa szkolnego w klasach: l b, l f, l m, II f, III c. Po wypełnieniu kart uczniowie na forum klasy dyskutowali na temat wpływu pozytywnego odnoszenia się do innych na atmosferę w grupie oraz odpowiadali na pytanie, dlaczego warto mówić miłe rzeczy innym ludziom. Druga część zajęć poświęcona została cechom charakteru, które pomagają nam znaleźć przyjaciół oraz utrzymywać dobre relacje z rówieśnikami.
 2. Karty pracy dla uczniów „Razem raźniej" wykorzystane zostały na lekcjach wychowawczych poświęconych budowaniu więzi międzyludzkich w klasach: I d, I e, II a, II e, III m. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali na temat pozytywnych i negatywnych zachowań, z którymi spotykają się w swoim otoczeniu oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie. W drugiej części zajęć uczestnicy tworzyli - na wzór kulinarnych przepisów - receptę na przyjaźń jako antidotum na trudne chwile.
 3. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „Na skrzydłach przyjaźni" przekazana została nauczycielom języka polskiego oraz przedmiotów artystycznych, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie plastyczno-literackim. Informację o konkursie zamieszczono również w e-dzienniku. Prace uczniów zostały wysłane do Fundacji „Zachowaj Trzeźwy Umysł".
 4. Ulotki edukacyjne dla rodziców „Rodzina a grupa rówieśnicza dziecka" oraz „Słuchać a nie tylko słyszeć" zostały rozdane podczas klasowych zebrań z rodzicami w dniu 23 maja 2017r.
 5. Plakaty profilaktyczne rozwieszone zostały w gabinecie psychologa szkolnego, pedagoga, w bibliotece szkolnej oraz na szkolnym korytarzu.
 6. Uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach kampanii wręczone zostały zakładki do książki.
 

Burmistrz Dariusz Kucharski

Materiał sporządziła: Małgorzata Miedziak

Partnerzy 2001 – 2014: