Jesteśmy życzliwi i pomocni!
Marcinowice, woj. dolnośląskie

Jesteśmy życzliwi i pomocni! W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach realizowano założenia kampanii ZTU, wspierające dzieci i młodzież w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu. W kampanijnych działaniach wiele uwagi poświęcono niesieniu pomocy osobom potrzebującym.

Od marca przeprowadzono wśród uczniów naszej szkoły zajęcia profilaktyczne prowadzone w różnych formach przez pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas, na zajęciach świetlicowych dotyczące właściwych postaw wobec kolegów, koleżanek ze swojej klasy i nie tylko. Poruszano zagadnienia wzmacniające pozytywne relacje dzieci z rówieśnikami, rodzicami i innymi osobami dorosłymi, a także naukę określania i nazywania emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Podczas lekcji z pedagogiem szkolnym w ramach realizacji zagadnień z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł była poruszana tematyka przyjaźni. Wykorzystując ulotki „Jaki jestem? - Jaka jestem?" rozwijano samoświadomość oraz budowano poczucie własnej wartości. Uczono również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Poprzez materiał „Mój przyjaciel" ukazywano cechy dobrego przyjaciela, kształtowano umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni w kl. I-III.

W kl. IV-VI zachęcano do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych z użyciem ulotki „Ile jestem wart?", a także promowano pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu, natomiast ulotki „Ja i moja grupa" uczyły dokonywać wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej, która spędza czas w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek. Prowadzono także pogadanki mające pomóc uczniom radzić sobie z emocjami, stresem, z rozwiązywaniem konfliktów bez użycia przemocy.

Społeczność szkolna brała udział w różnych projektach, konkursach, w których m. in. wiele uwagi poświęcano pomocy innym, np. pomocy ludziom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, małym dzieciom w prostych czynnościach domowych, szkolnych, a także podczas przechodzenia przez ulicę, w razie pożaru, ataku terrorystycznego, podczas burzy itp.

Uczniowie sami przedstawiali wiele różnorodnych sytuacji w scenkach dramowych, ukazując wzajemną pomoc, koleżeństwo, przyjaźń. Zagadnienia poruszane w ramach kampanii ZTU nie były uczniom obce, dzięki temu chętnie wypowiadali się na temat własnych przyjaciół, ich cech charakterystycznych, zainteresowań. Podawali wiele przykładów, jak sami w różnych miejscach i okolicznościach poznali swojego przyjaciela/przyjaciółkę nie koniecznie w miejscu zamieszkania, ale także w szkole, na kolonii, obozie itp. i co zadecydowało o takim wyborze. Omawiali zagadnienia dotyczące pomocy osobom, które nie przejawiają cech dobrego przyjaciela, a które mogą się dzięki nim zmienić.

Na bieżąco współpracowano z rodzicami przekazując im niezbędne informacje dotyczące zasad dobrej komunikacji z dzieckiem. Przy użyciu ulotki edukacyjnej dla rodziców „Słuchać, a nie tylko słyszeć" , a także „Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka", mówiono o pozytywnym lub negatywnym wpływie grupy rówieśniczej oraz podejmowanych działaniach na rzecz promocji zdrowia i bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią. Udzielano porad, wskazówek, wsparcia, w razie konieczności kierowano do odpowiednich placówek.

Przyjaźń okazywano także wobec czworonożnych przyjaciół jakimi są zwierzęta. W związku z tym w szkole, tak jak w roku ubiegłym, zorganizowano zbiórkę karmy i środków czystości dla zwierząt ze schroniska w Świdnicy. Uczniowie kl. III, którzy zebrali najwięcej rzeczy dla zwierząt oraz uczniowie działający w Szkolnym Kole Wolontariackim pojechali do schroniska.  Poznawali pracę ludzi pomagających zwierzętom, warunki, w jakich one przebywają i procedury obowiązujące osoby chcące wziąć zwierzę do adopcji. Wszyscy uczniowie wzięli udział w zajęciach dotyczących m.in. bezpiecznej komunikacji dzieci z psem, prowadzonych przez fundację Ewy Naworol – „My nie gryziemy”.

Pracownicy fundacji uczyli bezpiecznego zachowania się w razie spotkania z groźnym pieskiem, a współpracująca z fundacją lekarz weterynarii podawała wiele porad, jak opiekować się zwierzęcym pupilem i jak udzielić mu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zajęcia odbywały się w specjalnie przygotowanej na ten cel sali multimedialnej w ciężarówce, w której wszyscy uczestnicy tej niezwyczajnej lekcji obejrzeli filmy instruktażowe, dzielili się własnymi doświadczeniami nt. opieki nad zwierzętami domowymi. Wielką atrakcją było bliskie spotkanie z psimi terapeutami - obserwacja ich zabaw, zachowań w kontaktach z ludźmi.

Ponadto, prócz wyżej opisanych działań, w naszej szkole odbyły się:

- Szkolny Dzień Życzliwości (Gala Życzliwości), który w naszej szkole świętowaliśmy dn. 22 listopada z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień, który promuje ideę pokoju na całym świecie poprzez okazywanie przyjaznych emocji.

Galę Życzliwości, do której uczniowie przygotowywali się kilka dni wcześniej, wykonując plakaty i znaczki, w której udział wzięły wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie z klas I-VI wraz z nauczycielami, rozpoczęło ogłoszenie wyników głosowania na najżyczłiwszego ucznia w szkole. Plakaty, prace grupowe, wyjaśniające czym w pojęciu ich autorów jest ŻYCZLIWOŚĆ, ozdobiły dolny hol szkoły. Natomiast znaczki, wykonane we współpracy dzieci i najmłodszych uczniów z kolegami z klas starszych, wszyscy mieli przypięte na piersi. Poza tym każdy oddział/klasa zaprezentował/zaprezentowała własne hasło, wiersz, rymowankę lub piosenkę nt. koleżeństwa, przyjaźni, wspólnej zabawy, itp.

- Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem Warto pomagać, w którym wzięli udział wszyscy chętni uczniowie i przedszkolaki. Stworzone prace zostały wyeksponowane w holu szkoły, a ich autorzy otrzymali dyplomy i słodkie upominki.

- Dzień serdeczności - przedsięwzięcie to odbyło się dn. 24.04.2017 r. Jego inicjatorem była kl. I wraz ze swoją wychowawczynią. Tego dnia wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły byli dla siebie szczególnie mili i serdeczni. Używali częściej niż zwykle zwrotów grzecznościowych i uśmiechali się do siebie. W klasach odbyły się wyjątkowe zajęcia, na których uczniowie: przedstawiali scenki dramowe, projektowali znaczki/odznaki serdeczności, organizowali gry i zabawy integracyjne, itd.

- Akcje społeczno - charytatywne:

* Warto pomagać!

Akcję przeprowadził w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego Samorząd Uczniowski. Zaangażowali się w nią wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zorganizowano wówczas zbiórkę pomocy szkolnych dla tych dzieci, które najbardziej tego potrzebowały. Zgromadzone artykuły opiekun SU zawiozła do Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Świdnicy.

* Góra grosza to akcja prowadzona w naszej szkole od lat. Uczniowie, nauczyciele i rodzice oddając drobne grosze i przekazując je na rzecz innych dzieci, chcą pokazać, że te małe gesty są również aktem przyjaźni, pomocy, solidarności.

- Ogólnoszkolny quiz savoir-vivre

Impreza miała zasięg szkolny i odbyła się 20 czerwca 2017 r. w ramach podsumowania projektu edukacyjnego SZWU, projektu wychowawczego Kierując się w życiu wartościami, osiągniesz sukces. Swój początek miała podczas zorganizowanego kilka dni wcześniej szkolnego ąuizu savoi - vivre.

Dzieci przedszkolne i uczniowie młodsi przygotowali plakaty promujące dobre wychowanie/zachowanie, wzajemną pomoc, a uczniowie starsi krótkie formy sceniczne przedstawiające właściwe formy/sposoby zachowania się w wybranych sytuacjach w stosunku do osób starszych, słabszych, niepełnosprawnych, jak również wobec rówieśników i młodszych kolegów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach Joanna Mazanka

Autor: Ewa Kryger, pedagog szkolny

Partnerzy 2001 – 2014: