Materiały o cyberprzemocy

Przemoc boli 2017/2018 to materiały edukacyjne odnoszące się do zjawiska, jakim jest przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. W skład pakietu wchodzą: karty pracy dla uczniów, scenariusze zajęć dla nauczycieli, audycje edukacyjne, ulotki edukacyjne dla rodziców, plakaty, certyfikaty.

PRZEMOC BOLI. CYBERPRZEMOC – cele zajęć:

  • refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów,
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych form cyberprzemocy,
  • wzbudzenie wśród uczniów świadomości, że cyberprzemoc w swych różnych formach jest niezgodna z prawem,
  • udzielenie wsparcia ofiarom cyberprzemocy, poprzez wskazanie na odpowiedzialność sprawcy,
  • ostrzeżenie uczniów przed nieintencjonalnym przekraczaniem przepisów prawa, wymiana opinii i doświadczeń,
  • kształtowanie umiejętności dyskusji,
  • wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia,
  • poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat sposobów reagowania na cyberprzemoc, wskazanie źródeł informacji i pomocy w przypadku zetknięcia się z tym zjawiskiem.
 

JAK WYKORZYSTAĆ? Przemoc boli. Cyberprzemoc – materiały edukacyjne można wykorzystać podczas zajęć szkolnych z młodzieżą dotyczących cyberprzemocy oraz zajęć edukujących rodziców (pedagogizacja), na zebraniach z rodzicami. Warto rozdysponować je podczas festynów i pikników rodzinnych.

Więcej informacji o materiałach na stronie kampanii Przemoc boli

   

Partnerzy 2001 – 2014: