Cyberprzemoc – nowe materiały

Przemoc boli 2017/2018 to materiały edukacyjne odnoszące się do zjawiska, jakim jest przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. W skład pakietu wchodzą: karty pracy dla uczniów, scenariusze zajęć dla nauczycieli, audycje edukacyjne, ulotki edukacyjne dla rodziców, plakaty, certyfikaty.

PRZEMOC BOLI. CYBERPRZEMOC – cele zajęć:


 refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów,
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych form cyberprzemocy,
 wzbudzenie wśród uczniów świadomości, że cyberprzemoc w swych różnych formach jest niezgodna z prawem,
 udzielenie wsparcia ofiarom cyberprzemocy, poprzez wskazanie na odpowiedzialność sprawcy,
 ostrzeżenie uczniów przed nieintencjonalnym przekraczaniem przepisów prawa,
 wymiana opinii i doświadczeń, kształtowanie umiejętności dyskusji,
 wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia,
 poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat sposobów reagowania na cyberprzemoc, wskazanie źródeł informacji
i pomocy w przypadku zetknięcia się z tym zjawiskiem.


 

JAK WYKORZYSTAĆ? Przemoc boli. Cyberprzemoc – materiały edukacyjne można wykorzystać podczas zajęć szkolnych z młodzieżą dotyczących cyberprzemocy oraz zajęć edukujących rodziców (pedagogizacja), na zebraniach z rodzicami. Warto rozdysponować je podczas festynów i pikników rodzinnych.
Więcej informacji o materiałach na stronie kampanii Przemoc boli
   

Partnerzy 2001 – 2014: